Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Najważniejsze informacje rekrutacyjne

| Kata Jarosław

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Najważniejsze informacje rekrutacyjne!

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję Utwórz konto z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru  „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

 

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 11 grudnia 2017 roku, a kończy 9 lutego 2018 roku. Dokumenty można składać od 25 stycznia 2018 roku.  Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2018 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie  będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 9 marca 2018 roku (termin ostateczny). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

 

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

 

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój Identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami. Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w "moje konto". Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce "Płatności" po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta! Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po zapisaniu się należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki: 

1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów; 

2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2018 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie IRK służy wyłącznie do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (legitymacja, czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny w systemie USOS (inny niż dedykowany dla opłat rekrutacyjnych).

 

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

- Informatyka i Matematyka:                  

  rekrutacja@math.uni.opole.pl,

  tel. 77 452 72 05, 77 452 72 26

- Ochrona środowiska i Architektura krajobrazu:   

  abroz@uni.opole.pl,

  tel. 77 401 60 20

- Inżynieria środowiska i Odnawialne źródła energii:

  ratuszny@uni.opole.pl, 

  tel. 77 401 67 00

- Język polski od podstaw z j. niemieckim:    

  filpol@uni.opole.pl, 

  tel. 77 541 60 03

- Biotechnologia stosowana:        

  kbsie@uni.opole.pl    

  tel. 77 401 60 50

- Filologia, sp. Polish Studies:  

  ifarekrutacja@uni.opole.pl    

  tel. 77 541 59 23

- Filozofia, sp. Etyka:                  

  piotrlesniak@uni.opole.pl            

  tel. 77 452 74 95

- Chemia, sp. Nowoczesne materiały polimerowe:  

  Jozef.Hurek@uni.opole.pl          

  tel. 77 452 71 23

- Fizyka medyczna:      

  alinek@uni.opole.pl     

  tel. 77 452 72 50

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl       

Dokumenty

| Korach Łukasz

Wymagane dokumenty

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną proszeni są o składanie dokumentów w komisjach rekrutacyjnych.

Dokumenty prosimy składać w kartonowych teczkach wiązanych, na których należy czytelnie napisać kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK)
 • kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),
 • kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • dwie fotografie o wymiarze 35x45 mm, plus jedna wersja elektroniczna zgodna z wymogami,
 • Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (tylko na kierunkach, na których program nauczania wskazywałby na mozliwość wystepowania czynników szkodliwych dla zdrowia; obowiązkowe na kierunek lekarski).
  W przypadku kierunku lekarskiego Zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (skierowanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie wydawania decyzji o przyjęciu na studia. Wówczas student I roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy do dnia 28 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku nie dostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.

Kandydaci na studia przy składaniu dokumentów podpisują umowę.

Pobierz umowę:

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia. Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch specjalnościach studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów - zgodnie z § 27 Regulaminu Studiów UO.

Uwaga cudzoziemcy!

Prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji  cudzoziemców na UO. 

Akty prawne rekrutacji

| Kata Jarosław

Rekrutacja 2017/2018 Studia I i II stopnia

 

Rekrutacja 2017/2018 Studia III stopnia

Zasady rekrutacji cudzoziemców na Uniwersytecie Opolskim

| Kata Jarosław

Cudzoziemiec – osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

  Podstawy prawne:

 •  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku, - Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ. U. 205 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991 roku, - O systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425); 
 • Obwieszczenie ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2016 poz. 1501);

 

Cudzoziemiec może podjąć studia:

1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich (przejdż do rekrutacji krok po kroku);

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z warunków:

 • Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 • Posiadasz ważną Kartę pobytu stałego na terytorium RP;
 • Posiadasz ważną Kartę Polaka (Osoby legitymujące się Kartą Polaka są uprawnione również do podejmowania i odbywania studiów na zasadach innych niż obywateli polskich, przy czym nie mogą ubiegać się o stypendia socjalne);
 • Masz status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Korzystasz z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Jesteś pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadasz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • korzystasz z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jesteś cudzoziemcem, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); 

2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
 4. decyzji Rektora Uczelni:

Kontakt

 • Cudzoziemcy na studia prowadzone w języku polskim:
Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego
Collegium Civitas, pok. 326,
ul. Katowicka 89,
45-061 Opole
tel: (+48) 77 452 74 96
e-mail: cpw@uni.opole.pl
Srona internetowa: cpw.uni.opole.pl
 • Cudzoziemcy na studia prowadzone w języku angielskim:
Sekcja ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego,
Dom Studenta „Niechcic”, pok.1,
Ul. Katowicka 87B,
45-061 Opole
 tel:
e-mail: hello@uni.opole.pl
Strona internetowa: hello.uni.opole.pl
 

Spis treści:

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

| Kata Jarosław

 1. Podpisany przez kandydata formularz  zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. podanie o przyjęcie cudzoziemca na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, Karta stałego pobytu, dokument potwierdzający status uchodźcy lub nadanie ochrony czasowej, karta pobytu rezydenta i inne);
 4. świadectwo maturalne, wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym (np. apostille) – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.UWAGA! Wyłącznie dla kandydatów na studia II stopnia!
 6. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres  kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 8. dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego. Takim dokumentem jest:
  1. - dokument, potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”,
  2. - świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  3. - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  4. - potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie.:
    • udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
    • rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (rozmowę przeprowadzi komisja rekrutacyjna w dniu Adaptacyjnym 29.09.2017 r.);

   Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.

 9. kopia paszportu zagranicznego;
 10. dwa zdjęcia (format 35x45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 11. dwie podpisane przez kandydata Umowy;
 12. wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – jeżeli istnieje taka potrzeba;
 13. podanie o wydanie zaproszenia dla wyrobienia wizy – jeżeli istnieje taka potrzeba;
 14. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

UWAGA!

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

 


Spis treści:

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

| Kata Jarosław

 1. Podpisany przez kandydata formularz wraz z oświadczeniem zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. podanie do JM Rektora Uczelni o przyjęcie cudzoziemca na studia;
 3. świadectwo maturalne, wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym (np. apostille) – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. (UWAGA! Wyłącznie dla kandydatów na studia II stopnia!
 5. zaświadczenie lekarskie (wraz z tłumaczeniem na język polski), stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 6. kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 7. Dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego; Takim dokumentem jest:
  1. - dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  2. - świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  3. - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  4. - potwierdzenie uczelni przyjmującej (komisji rekrutacyjnej), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie:
      - udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
    - rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego(rozmowę poprowadzi komisja rekrutacyjna w dniu Adaptacyjnym 29.09.2017 r.) 

   Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.

 8. kopia paszportu zagranicznego;
 9. dwa zdjęcia (format 35x45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 10. dwie podpisane przez kandydata Umowy;
 11. podanie o Dom Studenta (jeżeli jest taka potrzeba)
 12. podanie o wystawienie zaproszenia dla wyrobienia wizy przez kandydata - (jeżeli jest taka potrzeba)
 13. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza. Dokumenty należy włożyć do białej wiązanej teczki.


Spis treści:

Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców, studiujących na zasadach obowiązujące obywateli polskich

| Kata Jarosław

 1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (Rejestracje należy dokonać w języku polskim, lecz dane osobowe prosimy wpisać zgodnie z paszportem zagranicznym!);
 2. Skompletuj dokumenty (wykaz dokumentów);
 3. Wyślij kopię wszystkich dokumentów w terminie ujętym w harmonogramie . Cudzoziemcy mogą wysyłąć dokumenty już od 24 kwietnia 2017 roku.

  Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają dokumenty w 
  Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego 
  Collegium Civitas, pok. 326
  ul. Katowicka 89
  45-061 Opole

  Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim składają dokumenty w 
   Sekcji ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego
   DS "Niechcic", pok. 1
   ul. Katowicka 87B,
  45-061 Opole

   

 4. Czekaj na odpowiedz (Sprawdzaj konto w systemie IRK oraz pocztę mailową);
 5. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia, które do Ciebie wyślemy drogą mailową oraz pocztą;
 6. Po przyjeździe do Opola dostarcz oryginały wszystkich dokumentów;

UWAGA! Termin złożenia oryginałów dokumentów upływa 28 września 2017 roku. Nie spełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy kandydatów.

 Życzymy powodzenia!

 


Spis treści:

Rekrutacja krok po kroku dla cudzoziemców, studiujących na zasadach odpłatności

| Kata Jarosław

  1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (Rejestracje należy dokonać w języku polskim, lecz dane osobowe prosimy wpisać zgodnie z paszportem zagranicznym!);
  2. Skompletuj dokumenty (wykaz dokumentów);
  3. Załącz kopię wszystkich dokumentów w terminie ujętym w harmonogramie;
  4. Czekaj na odpowiedz (Sprawdzaj konto w systemie IRK oraz pocztę mailową);
  5. Odbierz decyzję o przyjęciu na studia, które do Ciebie wyślemy drogą mailową oraz pocztą;
  6. Po przyjeździe do Opola dostarcz oryginały wszystkich dokumentów

 
Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim składają dokumenty w 
Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego 
Collegium Civitas, pok. 326
ul. Katowicka 89
45-061 Opole

Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim składają dokumenty w 
 Sekcji ds. Międzynarodowych Kierunków Studiów Uniwersytetu Opolskiego
 DS "Niechcic", pok. 1
 ul. Katowicka 87B,
 45-061 Opole

 UWAGA! Termin złożenia oryginałów dokumentów upływa 28 września 2017 roku. Nie spełnienie tego warunku spowoduje skreślenie z listy kandydatów.

 Życzymy powodzenia!


Spis treści:

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Polsce na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o skierowanie.

| Kata Jarosław

Więcej informacji na temat przyznania stypendium możesz znaleźć na stronach:

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl);
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl);
 3. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl)
 4. Strony internetowe poszczególnych Konsulatów RP

Spis treści:

Dlaczego my?

| Kata Jarosław

Uniwersytet Opolski

Powstał w 1994 r. z połączenia jednej z najlepszych w kraju Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dynamicznie rozwijająca się uczelnia, doskonała, międzynarodowa kadra ponad siedmiuset naukowców, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i biblioteczne, zagraniczne staże, szeroka pomoc materialna, promocja na rynku pracy – wszystko po to, żeby doskonale przygotować Cię do zawodowego życia. I atmosfera, której po prostu trzeba doświadczyć. Kameralny klimat i serdeczne relacje na każdym z ośmiu wydziałów i ponad trzydziestu kierunkach.

Sprawdź
katalog studiów.

 

Stypendia

Studia na UO to krok do dobrej pozycji społecznej i zawodowej. Zanim jednak zaczniesz zarabiać – my pomożemy Tobie. Zapoznaj się z szerokimi możliwościami uzyskania pomocy materialnej czyli stypendiów: socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego, sportowego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Dział Spraw Studenta pomoże Ci w kwestiach formalnych. Wystarczy zapytać.

Więcej:
www.studenci.uni.opole.pl

 

Akademiki

Miasteczko Akademickie Uniwersytetu Opolskiego położone jest blisko centrum miasta. Na terenie campusu znajdują się 4 domy studenckie: Mrowisko, Spójnik, Kmicic i Niechcic. Do dyspozycji żaków jest m.in. boisko sportowe, siłownia, a w pobliżu teatry, galeria sztuki, kino.

Więcej:
www.kampus.uni.opole.pl

 

Samorząd Studencki

Student na UO nie jest tylko numerem indeksu. Samorząd Studencki to Twoja reprezentacja, Twój głos, dla nas bardzo ważny. Masz prawo do wyrażania swoich opinii, korzystania z pomocy w sprawach kształcenia, socjalno-bytowych. Masz prawo do dobrej studenckiej zabawy! SS UO gwarantuje, że nie ominie Cię żadna atrakcja bycia żakiem UO. Przekonaj się sam!

Więcej: www.samorzad.uni.opole.pl

 

Akademickie Centrum Karier

To Twoja niezawodna pomoc w znalezieniu praktyk, staży, a nawet pracy! Możesz liczyć na bezpłatne szkolenia i warsztaty o profesjonalnych, skutecznych metodach autoprezentacji i aplikacji o pracę. Dowiesz się, gdzie i jakich absolwentów szukają opolscy pracodawcy, a ACK zrobi wszystko, by Twoją osobę dobrze wypromować. Czas na studia i czas na karierę!

Więcej: www.kariera.uni.opole.pl

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Podejmij studia i... biznesowe wyzwanie! AIP pomoże Ci wyzwolić ducha przedsiębiorczości, a nawet stać się własnym pracodawcą! Jak uruchomić własną firmę w czasie nauki lub po studiach? Jak wykorzystać możliwości unijnych dotacji? AIP poprowadzi Cię krok po kroku – od promocji pomysłu, przez dostęp do urządzeń biurowych, aż po pełne doradztwo finansowe, prawne i ekonomiczne. Zostań naszym studentem i … rekinem biznesu!

Więcej: www.inkubator.uni.opole.pl

 

Koła naukowe UO

Pociąga Cię praca naukowa? A może poszukujesz pasjonatów takich jak Ty? Znajdziesz ich w 44 studenckich Kołach Naukowych, które działają na naszej uczelni. Badania, projekty naukowe, konferencje, sympozja, szkolenia – wszystko po to, żebyś mógł rozwinąć skrzydła. Imponujący zakres dziedzin – od tańca, filmu radia po kryminologów, paleobiologów, orientalistów i żeglarzy. Od A do Z. Brakuje tylko Ciebie!  

Więcej:
www.kn.uni.opole.pl

 

Studiuj w Opolu

małym mieście wielkich możliwości. Szybko docenisz jego uroki i wygodę, gdzie przemieszczanie się jest błyskawiczne, kina, kluby i puby ze specjalnymi honorami (i ulgami!) traktują studentów, a o urodzie dziewczyn układa się piosenki. Tu chce się być, studiować, wracać.

Więcej:
www.opole.pl

 

Bezprzewodowy dostęp do internetu - sieć eduroam

Uniwersytet Opolski uczestniczy w projekcie eduroam. Jest to projekt mający na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego. Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, partycypującej w projekcie eduroam może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie Europy. Korzysta przy tym z tych samych danych uwierzytelniających i tej samej metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji.

Więcej:
www.eduroam.uni.opole.pl

Pomoc materialna

| Kata Jarosław

Stypendia

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego (przyjęcie potwierdzone na liście przyjętych i potwierdzona chęć studiowania w kierunkowej komisji rekrutacyjnej) pragnący ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej - stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 proszeni są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi warunków przyznania tych stypendiów na stronie:

Więcej: www.studenci.uni.opole.pl

 

Miejsce w Domu Studenta

Informacje dla kandydatów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych studiujących w trybie wieczorowym i doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego:

Więcej: www.studenci.uni.opole.pl