Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

| Jarosław Kata

 1. Podpisany przez kandydata formularz  zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. podanie o przyjęcie cudzoziemca na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, Karta stałego pobytu, dokument potwierdzający status uchodźcy lub nadanie ochrony czasowej, karta pobytu rezydenta i inne);
 4. świadectwo maturalne, wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym (np. apostille) – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.UWAGA! Wyłącznie dla kandydatów na studia II stopnia!
 6. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres  kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 8. dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego. Takim dokumentem jest:
  1. - dokument, potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”,
  2. - świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  3. - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  4. - potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie.:
    • udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
    • rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (rozmowę przeprowadzi komisja rekrutacyjna w dniu Adaptacyjnym 29.09.2017 r.);

   Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.

 9. kopia paszportu zagranicznego;
 10. dwa zdjęcia (format 35x45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 11. dwie podpisane przez kandydata Umowy;
 12. wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – jeżeli istnieje taka potrzeba;
 13. podanie o wydanie zaproszenia dla wyrobienia wizy – jeżeli istnieje taka potrzeba;
 14. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

UWAGA!

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

 


Spis treści: