Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:

| Jarosław Kata

 1. Podpisany przez kandydata formularz wraz z oświadczeniem zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. podanie do JM Rektora Uczelni o przyjęcie cudzoziemca na studia;
 3. świadectwo maturalne, wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym (np. apostille) – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. (UWAGA! Wyłącznie dla kandydatów na studia II stopnia!
 5. zaświadczenie lekarskie (wraz z tłumaczeniem na język polski), stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 6. kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 7. Dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego; Takim dokumentem jest:
  1. - dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
  2. - świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  3. - certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  4. - potwierdzenie uczelni przyjmującej (komisji rekrutacyjnej), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie:
      - udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
    - rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego(rozmowę poprowadzi komisja rekrutacyjna w dniu Adaptacyjnym 29.09.2017 r.) 

   Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.

 8. kopia paszportu zagranicznego;
 9. dwa zdjęcia (format 35x45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 10. dwie podpisane przez kandydata Umowy;
 11. podanie o Dom Studenta (jeżeli jest taka potrzeba)
 12. podanie o wystawienie zaproszenia dla wyrobienia wizy przez kandydata - (jeżeli jest taka potrzeba)
 13. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

UWAGA! Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza. Dokumenty należy włożyć do białej wiązanej teczki.


Spis treści: