Zasady rekrutacji cudzoziemców na Uniwersytecie Opolskim

Cudzoziemiec – osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

Podstawy prawne:

 

Cudzoziemiec może podjąć studia:

1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich;

Jeżeli spełniasz przynajmniej jeden z warunków:

 1. Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 2. Posiadasz pobyt stały na terytorium RP;
 3. Posiadasz ważną Kartę Polaka (Osoby legitymujące się Kartą Polaka są uprawnione również do podejmowania i odbywania studiów na zasadach innych niż obywateli polskich, przy czym nie mogą ubiegać się o stypendia socjalne);
 4. Masz status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Korzystasz z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Jesteś pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadasz pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 8. korzystasz z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. jesteś cudzoziemcem, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);

Przejdź do rekrutacji krok po kroku

 

2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych przez uczelnię z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.);
 4. decyzji Rektora Uczelni:

 

Przejdź do rekrutacji krok po kroku

 

Kontakt

Centrum Partnerstwo Wschodnie Uniwersytetu Opolskiego, tel. (+48) 77 452 74 96, e-mail: centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl

Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego, tel. (+48) 77 54 15 969Spis treści: