Lista wymaganych dokumentów dla kandydatów studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 1. Podpisany przez kandydata formularz  zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);
 2. podanie o przyjęcie cudzoziemca na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np. Karta Polaka, Karta stałego pobytu, dokument potwierdzający status uchodźcy lub nadanie ochrony czasowej, karta pobytu rezydenta i inne);
 4. świadectwo maturalne, wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym (np. apostille) – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.UWAGA! Wyłącznie dla kandydatów na studia II stopnia!
 6. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres  kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 8. dokument, potwierdzający znajomość języka polskiego. Takim dokumentem jest:
  1. dokument, potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”,
  2. świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim,
  3. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  4. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim na podstawie.:
   • udziału w Językowej Szkole, prowadzonej przez Uniwersytet Opolski;
   • rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego (rozmowę przeprowadzi komisja rekrutacyjna w dniu Adaptacyjnym 29.09.2017 r.);
   • Nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku innym niż język polski oraz kandydatów na kierunek język polski od podstaw z językiem niemieckim.

 9. kopia paszportu zagranicznego;
 10. dwa zdjęcia (format 35x45 mm) oraz zdjęcie elektroniczne;
 11. dwie podpisane przez kandydata Umowy;
 12. wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta – jeżeli istnieje taka potrzeba;
 13. podanie o wydanie zaproszenia dla wyrobienia wizy – jeżeli istnieje taka potrzeba;
 14. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w związku z podjęciem studiów przez osobę niepełnoletnią. UWAGA! Dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich.

UWAGA!

Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczone przez notariusza.

_____________________________________________________________________________________________________________

Spis treści: