Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Specjalność „pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną” przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Odpowiedni wybór kursów zmiennych daje szansę studentom na poszerzenie kompetencji i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i społecznej,
 • umiejętności metodycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym i terapeutycznym,
 • umiejętności stosowania psycho-, socjo- i kulturotechniki,
 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania zjawiskom marginalizacji i patologii społecznej,
 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją,
 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec grup funkcjonujących w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi,
 • umiejętności funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym),
 • kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • filozofia
 • socjologia
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • socjologia wychowania
 • komunikacja społeczna

 


Dla specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • podstawy prawne resocjalizacji,
 • psychopatologia,
 • diagnostyka pedagogiczna,
 • profilaktyka społeczna,
 • problemy uzależnień,
 • pedagogika specjalna,
 • metodyka wychowania resocjalizującego,
 • penitencjarystyka,
 • terapia w resocjalizacji.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia.

Absolwent jest przygotowywany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej, takich jak szkoła (jako pedagog szkolny), sąd (jako kurator sądowy), młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, OHP, świetlice środowiskowe, pogotowie opiekuńcze, policja, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej.

 

Działalność studencka

W ramach Koła Naukowego Pedagogów działa Sekcja Pedagogiki Resocjalizacyjnej ”Dwa Światy”. Od 2009 roku opiekunem naukowym Sekcji jest mgr Mariusz Snopek. Działalność Sekcji jest wielokierunkowa, celem jest poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również łączenie teorii z praktyką poprzez aktywny kontakt z instytucjami resocjalizacyjnymi. Prace Sekcji ukierunkowane są szczególnie na rozpoznawanie funkcjonowania zakładów karnych. Podejmowane były między innymi następujące działania: organizowanie „Wieczorów filmowych”, podczas których oglądane są filmy o tematyce więziennej oraz dyskutuje się na ich temat, przygotowanie referatów, prelekcji, wystąpień dotyczących tematyki resocjalizacyjnej, organizowanie „wycieczek” do różnych instytucji i placówek resocjalizacyjnych na terenie województwa opolskiego (ZK, Policja itp.), organizowanie wystaw twórczości więziennej i koncertów zespołów muzycznych funkcjonujących w zakładach karnych.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Uwaga! Kandydaci, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHUS), proszeni są o skontaktowanie się z sekretarzem komisji rekrutacyjnej w terminie do 9 lipca.

 

Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Psychologia, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Nauki o rodzinie, Prawo, Teologia, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.