Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia, literaturoznawstwo, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-15 23:59:59

Liczba miejsc

6

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument  określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)       dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)      życiorys;

h)     propozycja projektu badawczego zaakceptowana przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora;

i)        jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

j)       egzemplarz pracy magisterskiej

 

Miejsce składania dokumentów:

p. Halina Piestrak-Krzesaj, Dziekanat Wydziału Filologicznego, Pl. Kopernika 11 a,

45-040 Opole, p. 9, tel. 77 5415939

 

Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 15 września 2017 r.  do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

 Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;

a)     mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie  nauk humanistycznych;

b)     przedstawić projekt badawczy zaakceptowany przez pracownika, wymienionego na stronie internetowej:

                http://ifa.wfil.uni.opole.pl/

                http://polonistyka.wfil.uni.opole.pl/

                http://germanistyka.uni.opole.pl

                http://www.romanistyka.uni.opole.pl/

                http://inslaw.wfil.uni.opole.pl/

 System punktacji kandydatów.

 Na ogólną punktację składają się:

a)      10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

poniżej  4.0 – 0 pkt.

od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.

od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.

od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.

od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.

od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.

b)     20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego (innego niż język podstawowy dziedziny) potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt;

c)      35 punktów – ocena projektu badawczego;

d)     35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

21 września 2017 roku, godz. 10.00, sala 202, Collegium Maius.

 

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

 Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Przewodnicząca komisji:

dr hab Sabina Brzozowska-Dybizbańska (Kierownik Studiów Doktoranckich)

 

Kontakt:

dz-fil@uni.opole.pl, tel. 775415939