University of Opole / Faculty of Philology

Germanistik, stacjonarne II stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-17 23:59:59

Number of places

15

Language

German

Description

Opis

Studia na kierunku Germanistik (filologia germańska) w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród trzech atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujemy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Instytut Filologii Germańskiej zlokalizowany jest przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

 

Jakie umiejętności zdobywa się na filologii germańskiej?

Studia II stopnia

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych do poziomu zbliżonego do kompetencji rodzimych użytkowników języka. Uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Doskonalą także swój warsztat badawczy.

W obrębie kierunku Germanistik (filologia germańska) oferowane są następujące specjalności do wyboru:

 • Lingwistyka, translatoryka, komunikacja międzykulturowa (Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation)
 • Literatura, kultura, zarządzanie kulturą (Literatur, Kultur, Kulturmanagement)
 • Język niemiecki jako obcy i ojczysty – specjalność nauczycielska (Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt – na studiach stacjonarnych) lub Glottodydaktyka i kultura regionu (Glottodidaktik und Kultur der Region – na studiach niestacjonarnych)

 

Student wybiera jedną z powyższych specjalności i wówczas przedmioty specjalnościowe stają się jego przedmiotami obowiązkowymi.

Absolwent kierunku filologia germańska posiada obok wysokiej kompetencji językowej (na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w mowie i piśmie w zakresie języka niemieckiego gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności.

Studia na filologii germańskiej otwierają szerokie, interesujące perspektywy zawodowe. Zdobyte w zależności od wybranej specjalności umiejętności translatorskie, dydaktyczne, kompetencje z zakresu języków specjalistycznych, animacji kultury i regionalizmu pozwalają na podjęcie pracy jako nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych (specjalność nauczycielska), w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych, regionalnych ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w sektorze usług innowacyjnych.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Germanistik (filologia germańska) można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole
tel: +(48) 077 452 73 80
e-mail: ifg@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.germanistyka.uni.opole.pl

Admission rules

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia z odpowiednią znajomością języka niemieckiego.

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Rozmowa kwalifikacyjna

1

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w j. niemieckim i dotyczy wybranych zagadnień z literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Kandydaci, którzy uzyskali tytuł licencjata w UO mogą być zwolnieni z rozmowy, a do rankingu będzie brana ocena egzaminu licencjackiego i średnia ocen na studiach.

Uwaga! Celem jak najlepszego dostosowania oferty kształcenia do zainteresowań przyszłych studentów kandydaci na studia II stopnia wybierają podczas rejestracji jeden z profili specjalizacyjnych (profil językoznawczy z elementami translatoryki; profil literaturoznawczy z elementami kulturoznawstwa lub profil glottodydaktyczny z elementami realioznawstwa). Podają także swoją drugą preferencję.