Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Germanistik, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

niemiecki

Opis

Opis

Studia na kierunku Germanistik (filologia germańska) w Instytucie Filologii Germańskiej umożliwiają wybór spośród pięciu atrakcyjnych specjalności, dostosowanych do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniających oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Instytut Filologii Germańskiej powstał w roku 1990, w rok po wielkim politycznym przełomie. Utworzenie germanistyki opolskiej było wyjściem na przeciw potrzebom regionu historycznie zakorzenionego w trzech kręgach kulturowych. Tym samym uwzględniono oczekiwania i zapotrzebowanie społeczeństwa Opolszczyzny na możliwość kształcenia młodzieży w zakresie języka, literatury i kultury niemieckiej na poziomie uniwersyteckim. Kulturowe bogactwo regionu w znacznym stopniu determinuje także charakter działalności Instytutu, jego profil dydaktyczny oraz naukowo-badawczy, jak i dynamikę rozwoju.

 

 

 

Co wyróżnia filologię germańską na UO?

 • kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 • angażujemy studentów w projekty naukowe
 • dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 • traktujemy studentów po partnersku
 • umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 • współpracujemy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 • animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 • wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 • zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 • umożliwiamy Indywidualną Organizację Studiów, pozwalającą na ewentualne podjęcie zatrudnienia jeszcze w trakcie studiów bądź też równoległe studia na drugim kierunku
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Lokalizacja

Instytut Filologii Germańskiej zlokalizowany jest przy placu Staszica 1 w obrębie kampusu uniwersyteckiego w bezpośredniej bliskości akademików. Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, ciepła i pozytywna kolorystyka oraz świetna infrastruktura sprawiają, iż nasi studenci mogą studiować w komfortowych warunkach.

 

Jakie umiejętności zdobywa się na filologii germańskiej?

Studia I stopnia

Kierunek: Germanistik (filologia germańska)

Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. W zależności od wybranej specjalności zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela.

W ramach kierunku Germanistik studenci studiów I stopnia (licencjackich) wybierają spośród następujących specjalności:

1) Translatoryka (tłumaczenia) (Translatorik) – specjalność tylko na studiach stacjonarnych

2) Język niemiecki w prawie i gospodarce (Deutsch in Recht und Wirtschaft)

3) Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nauczycielska (Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen)

4) Filologia germańska – nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim (Germanistik-Lehramt mit erweitertem Englischunterricht) – specjalność tylko na studiach stacjonarnych

5) Filologia germańska z językiem niderlandzkim (Germanistik mit Niederländisch) specjalność tylko na studiach stacjonarnych

Ad. 1) Poza klasycznym germanistycznym wykształceniem studenci specjalności "Translatorik" dzięki większej ilości przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu tłumacza zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych).

Ad. 2) Studenci specjalności "Deutsch in Recht und Wirtschaft" poza klasycznym germanistycznym wykształceniem zdobywają podstawową wiedzę w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktyczną znajomość j. niemieckiego prawniczego i ekonomicznego.

Ad. 3) Wartością dodaną w przypadku specjalności nauczycielskiej "Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen" są zajęcia przygotowujące do nauczania j. niem

ieckiego na I i II etapie edukacyjnym. Dzięki nim studenci tej specjalności są teoretycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela - uzyskują uprawnienia do nauczania j. niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Ad. 4) Studenci specjalności "Germanistik-Lehramt mit erweitertem Englischunterricht" zdobywają klasyczne germanistyczne wykształcenie oraz uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela j. niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym (w przedszkolach i szkołach podstawowych). Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie j. angielskiego (B2) i podstawową orientację w kulturze i historii Anglii i USA, literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz gramatyce języka angielskiego.

Ad. 5) Specjalność "Germanistik mit Niederländisch" oferowana jest w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Jej absolwenci poza klasycznym germanistycznym wykształceniem uzyskują wyższą średniozaawansowaną znajomość j. niderlandzkiego (B2), dzięki czemu stają się poszukiwanymi pracownikami instytucji i przedsiębiorstw międzynarodowych. Nauka j. niderlandzkiego odbywa się od podstaw.

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie złożonego egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują tytuł licencjata filologii germańskiej i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia germańska (Germanistik).

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych (wieczorowych) na kierunku Filologia germańska w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3900 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia germańska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej:

Plac Staszica 1, 45-052 Opole
tel: +(48) 077 452 73 80
e-mail: ifg@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.germanistyka.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

 

Kierunki pokrewne

Filologia germańska z językiem angielskim sp. nauczycielska, Filologia angielska, Filologia rosyjska z językiem angielskim sp. nauczycielska, Filologia romańska od podstaw, Filologia rosyjska od podstaw, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielska, Filologia słowiańska sp. czeska, Filologia słowiańska sp. serbska i chorwacka, Język biznesu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

2

j. niemiecki

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
Uwaga! Celem jak najlepszego dostosowania oferty kształcenia do zainteresowań przyszłych studentów kandydaci wybierają jedną z dwóch oferowanych opcji kształcenia na studiach I stopnia: 1. Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen, 2. Deutsch in Recht und Wirtschaft.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. niemiecki

część pisemna matury

1

końcoworoczna*

0.5

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

Uwaga! Celem jak najlepszego dostosowania oferty kształcenia do zainteresowań przyszłych studentów kandydaci wybierają jedną z dwóch oferowanych opcji kształcenia na studiach I stopnia: 1. Deutsch Lehramt für Kindergärten und Grundschulen, 2. Deutsch in Recht und Wirtschaft.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.