Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia, języki obce w dyplomacji, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

Czego uczy się na specjalności języki obce w dyplomacji?

Celem tej specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej lingwistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języków  obcych (rosyjskiego i angielskiego) z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej. Na specjalności języki obce w dyplomacji kształcimy specjalistów, którzy w sposób profesjonalny wspierać będą wyższą kadrę biznesową, polityków różnych szczebli samorządu oraz przedstawicieli administracji państwowej różnych poziomów w prowadzeniu wszelkiego rodzaju negocjacji z międzynarodowymi partnerami – negocjacji wymagających jednocześnie znajomości obowiązującego protokołu dyplomatycznego, podstaw kultury partnera, kontekstów polityczno-ekonomicznych negocjacji, jak i płynnej znajomości języka angielskiego i rosyjskiego.

 

Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski/niemiecki

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

  • kanon języków obcych w dyplomacji, który jest tworzony przez zajęcia z zakresu słownictwa specjalistycznego w języku obcym
  • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu
  • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
  • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

 

Dziedziny nauki, wykładane na specjalności języki obce w dyplomacji:

  • Humanistyczne dziedziny nauki: retoryka, stylistyka tekstów, gramatyka praktyczna, savoir-vivre z elementami protokołu dyplomatycznego, historia i kulturoznawstwo
  • Nauki społeczne i ekonomiczne: m.in. socjologia stosunków międzynarodowych, public relations, kreowanie wizerunku.
  • Nauki prawne: Wybrane aspekty prawa międzynarodowego, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

 

Dlaczego warto studiować języki obce w dyplomacji na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości języków obcych w dyplomacji decyduje:

 

  • interdyscyplinarny charakter studiów (łączenie przedmiotów filologicznych z praktyczną nauką języków obcych oraz z przedmiotami z zakresu socjologii, prawa gospodarczego i międzynarodowego)
  • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
  • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci przygotowani będą do pracy w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz podstawowych umiejętności dyplomatycznych.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).  

Kontynuowanie nauki

Absolwenci studiów magisterskich mają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia – doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Wszyscy kandydaci powinni udokumentować znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B2.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: języka biznesu, filologii rosyjskiej, filologii rosyjskiej od podstaw. Absolwenci filologii polskiej, historii sztuki, historii, etnologii, kulturoznawstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ochrony dóbr kultury, europeistyki, ekonomii, politologii, polityki społecznej, turystyki i rekreacji oraz stosunków międzynarodowych powinni wykazać się zaliczeniem lektoratu języka rosyjskiego lub dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka na poziomie minimum B2.

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1