Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny / Kulturoznawstwo, sp. kultura audiowizualna z performatyką, stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo, sp. kultura audiowizualna z performatyką, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-26 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Umiejętności i kompetencje właściwe dla absolwentów studiów kulturoznawczych zostają wzbogacone dodatkowo przygotowaniem z zakresu kultury audiowizualnej i performatyki, dziedzin mającej charakter interdyscyplinarny. W zakresie treści programowych znajdują się odniesienia do językoznawstwa, antropologii kultury, teatrologii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa i in.

Łącząc naukę z praktyką (zajęcia warsztatowe), specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach kultury, przestrzeni publicznej (media, fundacje, domy kultury). Podstawą programu jest rozumienie kultury jako „otwartej przestrzeni twórczego działania”.

 

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Opolskim odwołują się do dorobku historyków kultury, są osadzone w refleksji antropologicznej, sięgają do problematyki filmoznawczej, teatrologicznej i nowych mediów.

Studia zapewniają umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności.

Student posiada swobodę w wyborze specjalności i kursów fakultatywnych. Specjalności dają możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego (system praktyk) i wyposażają w dodatkową wiedzę oraz umiejętności.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

 

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kulturoznawstwo, Filologia polska, Język biznesu, Nauki o rodzinie.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kulturoznawstwo można uzyskać w sekretariacie Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

tel. (77) 541 60 03
e-mail: filpol@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Europeistyka, Historia, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielska.

 

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiegowybranego w wierszu 1.