Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Kulturoznawstwo, sp. fashion kultura i promocja, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody, a także organizowania eventów modowych, podstaw marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania firmą. Specjalność umożliwia poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa modowego.

Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w redakcjach pism modowych i o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą itp.

 

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Opolskim odwołują się do dorobku historyków kultury, są osadzone w refleksji antropologicznej, sięgają do problematyki filmoznawczej, teatrologicznej i nowych mediów.

Studia zapewniają umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności.

Student posiada swobodę w wyborze specjalności i kursów fakultatywnych. Specjalności dają możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego (system praktyk) i wyposażają w dodatkową wiedzę oraz umiejętności.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego

 

 

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kulturoznawstwo, Filologia polska, Język biznesu, Nauki o rodzinie.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kulturoznawstwo można uzyskać w sekretariacie Instytut Polonistyki i Kulturoznaw

stwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 541 60 03
e-mail: filpol@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna

 

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Europeistyka, Historia, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielska.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiegowybranego w wierszu 1.