Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia polska, sp. humanistyka interaktywna, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Specjalność Humanistyka interaktywna jest propozycją dla osób zainteresowanych zdobyciem lub uzupełnieniem umiejętności humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad tekstem i z tekstem w intersemiotycznej przestrzeni kultury współczesnej.

Oprócz wiedzy teoretycznej, umożliwiającej orientację w podstawowych kontekstach ogólnohumanistycznych (filozofia, estetyka, antropologia, tradycja literacka i językowa), głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji dziennikarskich, krytyczno-artystycznych oraz edytorskich, przydatnych w różnych sferach działalności piśmienniczej i kulturalnej.

Absolwenci specjalności posiadają podstawowe umiejętności pozwalające pracować w mediach (gazetach, czasopismach, portalach internetowych) oraz wiedzę dotyczącą poszczególnych typów zadań dziennikarskich czy gatunków wypowiedzi medialnych, która pozwoli na opracowanie poprawnych pod względem językowym i gatunkowym tekstów publicystycznych.

 

 

 

Na studiach magisterskich student pogłębia i poszerza wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej

z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracy pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej

 

 

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia polska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03,
filpol@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Nazwy kierunków studiów pierwszego stopnia, których ukończenie pozwala na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska: Filologia polska, Etnologia, Filologia, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Kulturoznawstwo

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1