Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia polska, sp. komunikacja wizerunkowa i promocyjna, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w szeroko rozumianej sferze publicznej: między innymi w administracji państwowej i samorządowej, w biznesie, w organizacjach politycznych.

Absolwenci są specjalistami potrafiącymi dobrze współpracować z mediami, znającymi narzędzia komunikacji promocyjnej, dbającymi o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej.

Znajdą zatrudnienie w każdej firmie i organizacji, gdzie ceni się wysoką profesjonalną sprawność komunikacyjną, zwłaszcza w działach public relations, marketingu i reklamy, w agencjach badań rynku i konsumentów, w agencjach budujących świadomość marki.

Absolwenci mogą być rzecznikami prasowymi oraz doradcami wizerunkowymi instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcami w zakresie prezentacji osobistej. Aplikować mogą do każdej firmy i organizacji dbającej o swój wizerunek.

Jako specjaliści od promocji mogą  prowadzić  własne agencje  świadczące usługi w zakresie reklamy, kontaktów z mediami i kreowania wizerunku.

 

 

 

Na studiach magisterskich student pogłębia i poszerza wiedzę i umiejętności filologiczne z zakresu historii literatury polskiej z elementami literatury powszechnej, literatury najnowszej, poetyki, teorii dzieła literackiego, językoznawstwa współczesnego i historycznego.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracy pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej

 

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia polska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03,
filpol@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Nazwy kierunków studiów pierwszego stopnia, których ukończenie pozwala na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska: Filologia polska, Etnologia, Filologia, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Kulturoznawstwo

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1