Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Kulturoznawstwo, sp. menadżer kultur mniejszościowych, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Program specjalności łączy elementy z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych; jest ukierunkowany na kształcenie specjalistów zorientowanych w dziedzictwie regionu śląskiego – w kulturze mniejszości żyjących na Śląsku oraz w zakresie funkcjonowania instytucji kultury  i ich promocji, podstaw komunikacji społecznej i międzykulturowej.

Specjalność oferuje rozszerzony kurs języka niemieckiego / czeskiego przy możliwości poznania jeszcze innych języków obcych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach kulturalnych i społecznych (mediach, wydawnictwach, agencjach informacyjnych i reklamowych, w muzeach).

 

 

 

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Opolskim odwołują się do dorobku historyków kultury, są osadzone w refleksji antropologicznej, sięgają do problematyki filmoznawczej, teatrologicznej i nowych mediów.

Studia zapewniają umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności.

Student posiada swobodę w wyborze specjalności i kursów fakultatywnych. Specjalności dają możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego (system praktyk) i wyposażają w dodatkową wiedzę oraz umiejętności.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filologia polska, Historia, Język biznesu, Kulturoznawstwo.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kulturoznawstwo można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,
tel. +48 77 541 60 03,
filpol@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne

Europeistyka, Historia, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielska.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,45

poziom rozszerzony

0,7

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Jednostka kwalifikacyjna

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

 

przedmiot do wyboru**

 

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiegowybranego w wierszu 1.