University of Opole / Faculty of Philology

Filologia romańska studia w j. francuskim, stacjonarne II stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-17 23:59:59

Number of places

15

Language

French

Description

Romanistyka na UO

O wyjątkowości studiów w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego decyduje przede wszystkim:

 • od roku 2014 możliwość uzyskania  podwójnego dyplomu ukończenia studiów magisterskich, studentom, chcącym skorzystać z takiej możliwości, przez Uniwersytet Opolski & Université Paul Valéry Montpellier 3.
 •  nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);
 • wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);
 • wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);
 • dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.

 

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Porto, Santiago de Compostela i Bańskiej Bystrzycy.

Studenci Katedry mogą odbyć część zajęć w : Université de Strasbourg, Université de Bourgogne, Université Paul Valéry Montpellier 3, Université de Haute-Alsace, Universidade de Porto, Universidade de Santiago de Compostela, Univerzita Mateja Bela.

 

 

Studia II stopnia na kierunku Filologia romańska

Studia na kierunku filologia romańska obejmują podstawowe treści kształcenia z następujących dziedzin:

 • literaturoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • językoznawstwo translatoryka


Program studiów gwarantuje zdobycie doskonałej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka. Zajęcia prowadzą w ekipie międzynarodowej bardzo dobrze przygotowani nauczyciele akademiccy.

Studia koncentrują się na doskonaleniu praktycznej nauki języka francuskiego oraz gruntownym kształceniu w zakresie jednej specjalności – literaturoznawstwa, językoznawstwa  lub kulturoznawstwa, uwzględniając antropologię kulturową współczesnej Francji oraz przekład artystyczny.

Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). W kształceniu dominują zajęcia o charakterze konwersatoryjnym.

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom zdobycie wysokiej kompetencji językowej (poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), oraz wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Aspekty interkulturowości analizuje się podczas zajęć translacyjnych, dzięki którym absolwent nabywa umiejętności z zakresu metodologii przekładu.

 

Na drugim stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów:

  

A. moduł  przedmiotów podstawowych: praktyczna nauka języka francuskiego

B. moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie literaturoznawstwa: Wykład monograficzny-literaturoznawstwo, Badania naukowe-literaturoznawstwo, Translatoryka-literaturoznawstwo, Przedmiot specjalizacyjny, Seminarium magisterskie; 

C. moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie kulturoznawstwa:

Wykład monograficzny-kulturoznawstwo, Kierunki badań-kulturoznawstwo, Translatoryka-kulturoznawstwo, Interpretacja tekstów literatury i zjawisk kultury,  Seminarium magisterskie;   

D. moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie językoznawstwa:

Francuski język naukowy, Wykład monograficzny-językoznawstwo, Badania naukowe-  językoznawstwo, Seminarium magisterskie;     

E. moduł przedmiotów ogólnych: Kurs społeczny, Wychowanie fizyczne, Przysposobienie biblioteczne, Szkolenie BHP.

 

Moduły podlegający wyborowi przez studenta:

Seminarium magisterskie, kursy stałe (konwersatoria oferowane przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego) oraz kursy zmienne (z listy ogólnouczelnianych, poszerzających wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem).

 

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci filologii romańskiej mają możliwość uzyskania dyplomu Uniwersytetu Paula Valéry w Montpellier (Francja) po odbyciu tam studiów na 3 semestrze i uzyskaniu pozytywnych rezultatów.

Studenci filologii romańskiej mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, doskonalenia języka obcego, lepszego poznania innego kraju oraz innej kultury oraz odbycia praktyk za granicą.

Mogą oni także wziąć udział w Międzynarodowej Wymianie Stażystów Regionów Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia Palatynat, Burgundia, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski) i odbyć staż od 1 do 3 miesięcy we Francji.

Studia prowadzone są w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co umożliwia transfer ocen z jednej szkoły wyższej do drugiej. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Studenci zobowiązani są do uzyskania 30 punktów w każdym semestrze nauki, w sumie 120 punktów. Od pierwszego semestru studiów student może wybrać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, przedmioty realizowane w ramach kursów stałych oraz przedmioty z listy kursów zmiennych. Na studiach drugiego stopnia student ma obowiązek zaliczyć wychowanie fizyczne.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa), charakteryzuje go postawa otwartości wobec innych języków i kultur, a także świadomość różnorodności językowej. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych i badawczych. Ponadto jest przygotowany do kontynuacji edukacji i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Dlaczego warto studiować filologię romańską na UO

Filologia romańska na Uniwersytecie Opolskim nastawiona jest na doskonalenie biegłości językowej w ramach integracji sprawności na poziomie akademickim, pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej specjalności studiów oraz wyposażenie studentów w specjalistyczne umiejętności umożliwiające prowadzenie własnych badań oraz dalsze kształcenie.

O wyjątkowości filologii romańskiej decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.

 

Inne atuty specjalności to:

 • możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich (III stopnia)
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa
 • możliwość (dla najlepszych studentów) zagranicznych wyjazdów na studia semestralne (Dijon, Montpellier, Mulhouse, Santiago de Compostela, Porto i inne ośrodki uniwersyteckie).

 

Ponadto szereg tematów w ramach badań naukowych pracowników Katedry realizowanych jest przy współpracy z uniwersytetami w Dijon, Strasburgu, Montpellier, Université Libre w Brukseli. Na wykłady zapraszani są systematycznie wybitni romaniści z kraju i z zagranicy.

 

 

Szczegółowe informacje

Wszystkie informacje o studiach na kierunku Filologia romańska można uzyskać w sekretariacie Katedry Kultury i Języka Francuskiego:

Plac Kopernika 11a 45-040 Opole, pok. 216b
tel. (77) 541 60 09
filrom@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona kierunku

www.romanistyka.uni.opole.pl

Admission rules

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Nazwy kierunków studiów pierwszego stopnia, których ukończenie pozwala na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku filologia romańska: Filologia romańska, absolwenci studiów filologicznych (udokumentowana znajomość języka francuskiego (certyfikat DALF B2 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości języka francuskiego).

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki niewymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016 p. 22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu obowiązującego na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1