Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia romańska od podstaw, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Romanistyka na UO

O wyjątkowości studiów w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego decyduje przede wszystkim:

 • nowatorski profil kształcenia (dostosowany do aktualnych standardów nauki języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej);
 • wysoka jakość kształcenia (dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej);
 • wymiana międzynarodowa (zagraniczne wyjazdy studentów);
 • dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy;
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach.

 

Dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania oraz bardzo duża liczba godzin praktycznej nauki języka umożliwia w krótkim czasie opanowanie języka francuskiego do poziomu B2.

W ramach międzynarodowego Programu Erasmus, Katedra prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Porto, Santiago de Compostela i Bańskiej Bystrzycy.

Studenci Katedry już na poziomie studiów licencjackich mogą odbyć część zajęć w : Université de Strasbourg, Université de Bourgogne, Université Paul Valéry Montpellier 3, Université de Haute-Alsace, Universidade de Porto, Universidade de Santiago de Compostela, Univerzita Mateja Bela.

 

 Czego uczy się na filologii romańskiej od podstaw?

Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie języka i literatury francuskiej w perspektywie kulturoznawczej i antropologicznej. Charakter kształcenia umożliwia studentom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Francji.


Studia na kierunku filologia romańska obejmują podstawowe treści kształcenia z następujących dziedzin:


Literaturoznawstwo:

 • historia literatury francuskiej,
 • teoria literatury,
 • literatura porównawcza.


Językoznawstwo:

 • językoznawstwo opisowe j. francuskiego,
 • językoznawstwo historyczne,
 • współczesne odmiany j. francuskiego,
 • socjolingwistyka.


Kulturoznawstwo:

 • historia i cywilizacja Francji, w tym zagadnienia dotyczące kwestii antropologicznych, społecznych i politycznych.


Translatoryka i akwizycja:

 • teoria przekładu oraz praktyka tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych z wielu dziedzin, analiza i komentarz translacyjnych wyborów.Program studiów gwarantuje zdobycie bardzo dobrej znajomości języka francuskiego, dzięki dużej ilości godzin praktycznej nauki języka (na studiach licencjackich ponad 700).

Studia koncentrują się na praktycznej nauce języka francuskiego oraz zdobywaniu wiedzy z przekładoznawstwa, historii literatury francuskiej, językoznawstwa romańskiego, historii i antropologii kulturowej Francji współczesnej.

Nowoczesny program studiów pozwala na kształcenie studentów na poziomie wyższych studiów w zakresie filologii oraz wyposażenie absolwenta w szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne, które umożliwią bez trudu podjęcie studiów magisterskich. W kształceniu, którego obligatoryjnym elementem są praktyki zawodowe, dominują zajęcia o charakterze warsztatowym.

Bezpośrednim przygotowaniem do zawodu tłumacza będą zajęcia z translatoryki i akwizycji, pozwalające poznać różne rodzaje tłumaczenia oraz trudności w pracy tłumacza. Ważnym uzupełnieniem studiów jest lektorat drugiego języka romańskiego – włoskiego lub hiszpańskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka i kultury Francji.

 

 

 

Na pierwszym stopniu studiów studenci uczestniczą w zajęciach z następujących przedmiotów:

 

1) moduł przedmiotów podstawowych:  Praktyczna nauka języka francuskiego;

2) moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie literaturoznawstwa: Historia literatury francuskiej, Wstęp do literaturoznawstwa, Seminar

ium dyplomowe, Wprowadzenie do badań naukowych;                                                                                                       

3) moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie kulturoznawstwa: Historia i kultura Francji, Seminarium dyplomowe;                                                                                                              

 4) moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie językoznawstwa: Gramatyka opisowa języka francuskiego, Historia języka francuskiego, Gramatyka kontrastywna, Wstęp do językoznawstwa, Seminarium dyplomowe, Wprowadzenie do badań naukowych;                                                                                                        

5) moduł przedmiotów kierunkowych w dziedzinie translatoryki: Translatoryka i akwizycja,  Praktyka zawodowa;

6) moduł przedmiotów ogólnohumanistycznych: Filozofia, Łacina, Lektorat języka obcego, Kurs społeczny;

7) moduł przedmiotów ogólnych: Technologia informacyjna, Wychowanie fizyczne, Przysposobienie biblioteczne, Szkolenie BHP, Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej  i przemysłowej.           

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:

Seminarium dyplomowe, Praktyka zawodowa, kursy stałe (konwersatoria i wykłady rozszerzające kanon, oferowane przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego) oraz kursy zmienne oferowane przez inne instytuty (z listy kursów ogólnouczelnianych, poszerzających wiedzę o dziedziny nie związane ze studiowanym kierunkiem).

Studenci mogą skorzystać z programu wymiany studentów Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który daje możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni, lepszego poznania języka obcego, innego kraju oraz innej kultury.

Studia prowadzone są w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), co umożliwia transfer ocen z jednej szkoły wyższej do drugiej. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Studenci zobowiązani są do uzyskania 30 punktów w każdym semestrze nauki, w sumie 180 punktów. Na pierwszym stopniu studiów, od drugiego do trzeciego semestru włącznie student ma obowiązek zaliczyć wychowanie fizyczne, od drugiego do piątego semestru - język obcy.

Studenta obowiązuje także zaliczenie po czwartym semestrze praktyk zawodowych. Od drugiego semestru student może wybrać, zgodnie z własnymi zainteresowaniami, przedmioty realizowane w ramach kursów stałych oraz przedmioty z listy kursów zmiennych.

Co wyróżnia filologię romańską od podstaw na UO?

O wyjątkowości Filologii romańskiej od podstaw decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, który dos

tosowany jest do aktualnych standardów nauki języków obcych na poziomie akademickim oraz do potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów.

Kierunek daje możliwość studiowania filologii romańskiej tym maturzystom, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka francuskiego

. Wykwalifikowana kadra oraz najnowsze metody dydaktyki języka francuskiego pozwalają studentom na intensywną naukę języka od podstaw do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.


Inne atuty specjalności to:

 • możliwość uzyskania tytułu magistra w ramach studiów stacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia);
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna;
 • możliwość (dla najlepszych studentów) zagranicznych wyjazdów na studia semestralne (Dijon, Strasbourg, Montpellier, Mulhouse, Porto i inne ośrodki uniwersyteckie).

Ponadto szereg tematów w ramach badań naukowych pracowników Katedry realizowanych jest przy współpracy z uniwersytetami w Dijon, Strasbourgu, Montpellier (Francja), z Université Libre w Brukseli (Belgia). Na wykłady zapraszani są systematycznie wybitni romaniści z kraju i z zagranicy. Działalność studencka daje możliwości wszechstronnego rozwoju. Możliwość wyjazdów, uzyskania stypendiów poszerza ofertę edukacyjną, czyniąc ją atrakcyjniejszą.

 

 

 

Możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci filologii romańskiej mają możliwość odbycia studiów za granicą we Francji (w Dijon, Strasburgu, Montpellier, Mulhouse) w Portugalii (w Porto), w Hiszpanii (w Santiago de Compostela) i w innych ośrodkach uniwersyteckich) w ramach międzynarodowego programu Erasmus+, który pozwala wyjechać również na praktyki.

Mogą oni także wziąć udział w Międzynarodowej Wymianie Stażystów Regionów Porozumienia Czterostronnego (Nadrenia Palatynat, Burgundia, Województwo Opolskie, Kraj Środkowoczeski) i odbyć staż od 1 do 3 miesięcy we Francji.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśm

ie, zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznych (ekonomia, prawo, turystyka). Uzyskuje wiedzę z zakresu translatorski i akwizycji, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie.

Zdobyta wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, a także językoznawstwa francuskiego pozwala mu na podjęcie zatrudnienia jako tłumacz-animator kultury francuskiej, jak również wszelkiej pracy w departamentach współpracy z zagranicą, promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli.

Kompetencje praktyczne predestynują absolwenta do pracy w różnych instytucjach kultury publicznych i prywatnych, a także w biurach turystycznych. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów do wyboru i konwersatoriów dyplomowych absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia romańska od podstaw może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filologia romańska.

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filologia romańska od podstaw można uzyskać w sekretariacie Katedry Kultury i Jezyka Francuskiego:

pl. Kopernika 11a pok. 216 b, 45-040 Opole
tel. (77) 541-60-09
e-mail: filrom@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.romanistyka.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielska, Filologia rosyjska od podstaw, Filologia rosyjska z jęz. angielskim sp. nauczycielska, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielska, Filologia słowiańska sp. czeska, Filologia słowiańska sp. serbska i chorwacka, Język biznesu.

Rozmowa kwalifikacyjna z  j. polskiego. Komisja może zrezygnować z rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,80

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Rozmowa kwalifikacyjna z  j. polskiego. Komisja może zrezygnować z rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć.

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Języka Francuskiego będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.