Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Filologia, sp. filologia słowiańska (język czeski/język rosyjski), stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski,rosyjski, angielski/niemiecki, czeski/ukraiński/serbski

Opis

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem Ostrawskim w Ostrawie, Uniwersytetem Śląskim w Opawie, Uniwersytetem w Nowym Sadzie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie,  Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

Czego uczy się na filologii słowiańskiej?

 Studia I stopnia (licencjackie) to:

 • intensywna nauka języka kierunkowego - rosyjskiego lub czeskiego od podstaw
 • kształcenie w zakresie drugiego języka słowiańskiego (od 2 roku studiów - serbski lub ukraiński do wyboru) oraz języka zachodnioeuropejskiego
 • kształcenie w zakresie realioznawstwa i lingworealioznawstwa rosyjskiego / czeskiego oraz ukraińskiego / serbskiego, literatury,  kultury i mentalności, historii i sztuki, nauki, problemów społeczno-politycznych, itp. wybranych obszarów językowych.
 • pakiet przedmiotów humanistycznych.
 • blok przedmiotów kształcących praktyczne umiejętności, przydatne w późniejszej pracy zawodowej związanej z wykorzystaniem opanowanego języka kierunkowego.

Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

 • kanon filologii rosyjskiej / czeskiej, który tworzą przedmioty kierunkowe z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego / czeskiego, przedmioty literaturoznawcze, językoznawcze i historyczno-kulturologiczne;
 • inne przedmioty obowiązkowe stanowią: lektoraty z języków obcych, przedmioty z zakresu nauk pomocniczych filologii (m.in.: wprowadzenie do badań naukowych, analiza dyskursu publicznego, kursy humanistyczne i społeczne);
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu i nauk pomocniczych;
 • kursy dodatkowe (zmienne), które tworzą blok przedmiotów prezentujących warsztat badawczy pracowników naukowych instytutu, wydziału i uczelni.

 

Dziedziny nauki, wykładane na specjalności:

 Humanistyczne i społeczne dziedziny nauki:

 • Językoznawstwo stosowane, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, fonetyka
 • Historia i kulturoznawstwo
 • Literaturoznawstwo

 

Dlaczego warto studiować filologię słowiańską na Uniwersytecie Opolskim?

Filologia słowiańska to:

 • intensywna nauka od podstaw języka rosyjskiego / czeskiego  (studia kończą się zdobyciem umiejętności językowych na poziomie C1)
 • kontynuacja nauki języków zachodnich
 • nowatorski profil kształcenia
 • szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych (historia, literatura, kultura, realia)
 • bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych
 • najwyższa jakość nauczania

Filologia słowiańska jest dla:

 • lubiących uczyć się nowych języków
 • pragnących poznawać słabo znane kraje i ich kultury
 • otwartych na nową wiedzę
 • pragnących zdobyć praktyczne umiejętności, gwarantujące znalezienie ciekawej pracy

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Ołomuniec, Ostrawa, Opawa, Brno, Pardubice, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim oraz w ośrodkach czeskich i serbskich w ramach stypendiów BUWiWM (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze krajów słowiańskich. W trakcie studiów uczący się mają możliwość właściwego uformowania swojej osobowości humanisty, wyposażając ją w umiejętność etycznego wartościowania zjawisk, śledzenia bieżących wydarzeń w życiu kulturalnym i społecznym, postrzegania, porównywania, rozumienia oraz oceny wzajemnych związków i różnic między Polską i innymi krajami słowiańskimi.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism i mediach elektronicznych,
 • biurach tłumaczeń,
 • turystyce,
 • instytucjach naukowych i uczelniach
 • sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego/czeskiego i kultury rosyjskiej/czeskiej.

 

Zdobyte umiejętności umożliwią także podjęcie pracy w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego, biurach. Ponadto, zaliczenie (uzupełnienie) kursu pedagogicznego pozwala absolwentowi na podjęcie pracy nauczyciela języka rosyjskiego/czeskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia filologii słowiańskiej może kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach język biznesu, języki obce w dyplomacji oraz translatoryka stosowana prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych  na Uniwersytecie Opolskim.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na specjalności filologia słowiańska można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl.Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna 

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,55

poziom rozszerzony

0,80

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum A2.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

j. obcy

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum A2