University of Opole / Faculty of Philology

Filologia, sp. Język biznesu, stacjonarne II stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-17 23:59:59

Number of places

15

Language

Polish

Description

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

 

Czego uczy się na języku biznesu?

Specjalność język biznesu na II stopniu studiów (magisterskim) przewiduje wyższy stopień wiedzy o językach (rosyjskim i angielskim/niemieckim) w sferze biznesu, przygotowujący do badań naukowych, których uwieńczeniem będzie tytuł magistra.

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie. Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski/niemiecki – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne.

 

Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski/niemiecki

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

 • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języków,
 • przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze;
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

 

Dziedziny nauki, wykładane na specjalności:

 • humanistyczne i społeczne dziedziny nauki: językoznawstwo stosowane, gramatyka opisowa, fonetyka, historia i kulturoznawstwo, literaturoznawstwo
 • nauki ekonomiczne: podstawy ekonomii i marketingu, nauki o zarządzaniu
 • nauki prawne: podstawy europejskiego prawa gospodarczego, prawo konsumenckie

 

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości języka biznesu decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych)
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego) w zakresie języka ogólnego i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.

Po zaliczeniu (uzupełnieniu) kursu pedagogicznego absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz angielskiego/niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach (handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych), w biurach podróży, w różnych instytucjach administracji publicznej (tj. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS i in.), a także np. w wydziałach ambasady, konsulatu i in.

Kontynuowanie nauki

Absolwenci studiów magisterskich mają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia – doktoranckich.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

 

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Admission rules

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Wszyscy kandydaci powinni udokumentować znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum B2.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: języka biznesu, filologii rosyjskiej, filologii rosyjskiej od podstaw.

Absolwenci filologii polskiej, historii sztuki, historii, etnologii, kulturoznawstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ochrony dóbr kultury, europeistyki, ekonomii, politologii, polityki społecznej, turystyki i rekreacji oraz stosunków międzynarodowych powinni wykazać się zaliczeniem lektoratu języka rosyjskiego lub dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka na poziomie minimum B2.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1