Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Język biznesu, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski/ros/ang/niem

Opis

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski i angielski/niemiecki – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa.

 

Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski/niemiecki

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

 • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języków,
 • przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze;
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

 

Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:

 • humanistyczne i społeczne dziedziny nauki: językoznawstwo stosowane, gramatyka opisowa, fonetyka, historia i kulturoznawstwo, literaturoznawstwo
 • nauki ekonomiczne: podstawy ekonomii i marketingu, nauki o zarządzaniu
 • nauki prawne: podstawy europejskiego prawa gospodarczego, prawo konsumenckie

 

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych)
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
 • możliwość uzyskania tytułu magistra w ramach studiów stacjonarnych (po ukończeniu studiów licencjackich I stopnia studenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich II stopnia)
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego) w zakresie języka ogólnego i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych.

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy tłumacza, kierownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.

Po zaliczeniu (uzupełnieniu) kursu pedagogicznego absolwent może podjąć pracę jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz angielskiego/niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Wielu absolwentów języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach (handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych), w biurach podróży, w różnych instytucjach administracji publicznej (tj. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS i in.), a także np. w wydziałach ambasady, konsulatu i in.

 

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku język biznesu może kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach język biznesutranslatoryka stosowana, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

Pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

 

Kierunki pokrewne

Filologia angielskaStosunki międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia polska, Filologia polska sp. nauczycielskaFilologia germańska, Filologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielska, Filologia romańska od podstaw, Zarządzanie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Kandydat powienien wykazać się znajomością j. angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum A2

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

j. obcy

część pisemna matury

0,20

 ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Kandydat powienien wykazać się znajomością j. angielskiego lub niemieckiego na poziomie minimum A2

Uwaga! Kandydaci-cudzoziemcy przyjmowani będą na zasadach obowiązujących w UO

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego lub Języka Niemieckiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.