Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny / Języki obce w sektorze usług, stacjonarne I stopnia

Języki obce w sektorze usług, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-09-26 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

Czego uczy się na kierunku języki obce w sektorze usług?

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego / czeskiego i angielskiego na poziomie C1 każdy) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego, logistyki i HR oraz handlu i administracji.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – rosyjski/czeski i angielski – z zajęciami zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu, krajoznawstwa, turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. Studentów obowiązują także dwie  3-tygodniowe praktyki zawodowe (po I I II roku studiów).

Po pierwszym roku student wybiera jedną ze specjalności:

 • języki obce w logistyce i HR
 • języki obce w turystyce
 • języki obce w handlu i administracji

 

Język wykładowy

Rosyjski / czeski, polski, angielski

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

 • kanon języków obcych w sektorze usług, który jest tworzony przez zajęcia z zakresu słownictwa specjalistycznego w języku obcym
 • przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze, krajoznawczo-pilotażowe;
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni.

 

Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:

 • Humanistyczne i społeczne dziedziny nauki
 • Nauki ekonomiczne
 • Nauki prawne
 • Krajoznawstwo

 

Dlaczego warto studiować języki obce w sektorze usług na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów, szeroka i atrakcyjna oferta programowa
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

 

Co można robić po tych studiach?

 • Absolwent specjalności języki obce w logistyce i HR posiada poza biegłą znajomością

języków obcych wiedzę z zakresu logistyki i logistycznej obsługi klienta. Ponadto zna podstawy nauk ekonomicznych i społecznych, posiada wiedzę z zakresu prawa pracy i zatrudniania obcokrajowców  w Polsce (w tym spoza UE), ma wiedzę na temat zarządzania kapitałem ludzkim. Absolwent posiada umiejętność obsługi procesów logistycznych, posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi do wspomagania zarządzania logistycznego; potrafi również wykorzystywać narzędzia, metody i techniki doboru i selekcji pracowników a także sporządzić opis stanowiska pracy oraz określić wymagania kwalifikacyjne. Absolwent będzie przygotowany do pracy w organizacjach o charakterze biznesowym, jak i w tych instytucjach, które należą do sektora publicznego oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna lub umiejętności organizacyjne i menedżerskie.

 

 • Absolwent specjalności języki obce w turystyce posiada poza biegłą znajomością dwóch

języków obcych także szerokie kompetencje w zakresie wiedzy o historii, geografii, kulturze krajów nauczanych języków. W trakcie studiów uczący się zostaje wyposażony w wiedzę  dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu oraz zarządzania w turystyce. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy w agencjach turystycznych, biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych.

 

 • Absolwent specjalności języki obce w handlu i administracji posługuje się trzema

językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych. Absolwent zna podstawy prawa pracy oraz narzędzi rekrutacyjnych. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury, przestrzeganie zwyczajów i obowiązującej etykiety.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach – język biznesu, języki obce w dyplomacji lub translatoryka prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język obce w sektorze usług można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Uwaga! Kandydaci na kierunek Języki obce w sektorze usług muszą wykazać znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,80

2

język obcy

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

Uwaga! Kandydaci na kierunek Języki obce w sektorze usług muszą wykazać znajomość języka angielskiego na poziomie A2.