University of Opole / Faculty of Philology

Kulturoznawstwo, stacjonarne II stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time

   back

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Number of places

10

Language

Polish

Description

Kulturoznawstwo na UO

Ważnym świadectwem rangi opolskiego kulturoznawstwa jest posiadanie przez Wydział Filologiczny prawa do doktoryzowania w zakresie kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz nadawania tytułu doktora habilitowanego (językoznawstwo, literaturoznawstwo).

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych w ramach programów: MOST i ERASMUS.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których mają możliwość rozwijania swych zaintersowań pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

 


Czego uczy się na kulturoznawstwie?

Studia kulturoznawcze w obecnej sytuacji cywilizacyjnej, społecznej i gospodarczej Polski oraz świata zyskują specjalną rangę. W Uniwersytecie Opolskim, stanowiąc rozwinięcie tradycji badań folklorystycznych i antropologicznych, odwołują się do dorobku historyków kultury, są też osadzone w refleksji antropologicznej, dziełach filozofów kultury, jak i sięgają do problematyki filmoznawczej,  teatrologicznej i nowych mediów. Takie usytuowanie kulturoznawstwa wśród dyscyplin humanistycznych daje pewność, że kierunek ten w Opolu jest skoncentrowany na zjawiskach historycznych i współczesnej kultury. Studia kulturoznawcze zapewniają absolwentom umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności; kształtują postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Kształcąc studentów kulturoznawców przygotowujemy ich do podjęcia zobowiązań wobec tradycji i przyszłości, które są zadaniem o pierwszorzędnej randze.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

 • Antropologia współczesności
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • Filozofia kultury
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Diagnostyka potrzeb kulturalnych
 • Kulturoznawcze badania naukowe
 • Historia myśli kulturoznawczej
 • Współczesne teorie kultury
 • Estetyka

Studenci mają dużą swobodę w wyborze wielu kursów fakultatywnych, konwersatoriów i wykładów monograficznych oraz specjalności, które pozwalają im rozwijać różnorodne zainteresowania. Specjalności umożliwiają zarówno uzyskanie niezbędnego doświadczenia zawodowego (system praktyk), jak i wyposażają studentów w dodatkową wiedzę z zakresu: antropologii kultury, folklorystyki, teatru, filmu, podstaw dziennikarstwa, kultur europejskich, turystyki i wpływu nowych mediów na kulturę.


Specjalności:

Od pierwszego semestru studiów studenci wybierają jedną specjalność, którą realizują w ciągu kolejnych trzech semestrów. Na kierunku kulturoznawstwo studenci mają do wyboru następujące specjalności:

 • Antropologia grup etnicznych. Ślązacy

 

 • Edytorstwo multimedialne
 • Komunikacja publiczna
 • Media cyfrowe
 • Turystyka kulturowa

 

Co można robić po studiach kulturoznawczych?

Studia kulturoznawcze kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże sytuacji społecznych, uzyskującego metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o człowieku i kulturze. Otrzymuje on szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza z przedmiotów teoretycznych (np. teoria kultury, estetyka, filozofia), historycznych (historia kultury, kultura tradycyjna, historia sztuki, filmu), a także praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem placówkami kultury i organizacją kultury (aspekty prawne, animacja kultury, diagnozowanie potrzeb społecznych).

Wykształcenie kulturoznawcze daje możliwość pełnienia wielu funkcji społecznych: lidera życia kulturalnego (twórcy, krytyka), organizatora (animatora kultury, menadżera), „mediatora kulturowego” (pośrednika między grupami etnicznymi i społecznymi). Po studiach kulturoznawczych absolwent może podjąć pracę w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej, w reklamie.

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kulturoznawstwo można uzyskać w sekretariacie Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 541 60 03
e-mail: filpol@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl