Uniwersytet Opolski / Wydział Filologiczny

Kulturoznawstwo, sp. kultura cyfrowa, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza, umiejętności i kompetencje właściwe dla absolwentów studiów kulturoznawczych są one wzbogacane przygotowaniem teoretycznym z zakresu interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych studiów nad tymi zjawiskami kultury współczesnej, które kształtują się i rozwijają pod wpływem technologii cyfrowych, tj. mediami społecznościowymi, kulturą uczestnictwa, sztuką nowych mediów (w tym literaturą elektroniczną i cyfrowym performansem), grami komputerowymi, kinem interaktywnym, telewizją jakościową.

W zakresie treści programowych znajdują się odniesienia do medioznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, ludologii, antropologii cyberkultury, wiedzy o współczesnych formach praktyk artystycznych.

Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, student specjalności Kultura cyfrowa zyskuje umiejętności praktyczne: uczy się projektowania przy pomocy cyfrowych narzędzi, wdraża owe narzędzia w projektach kulturalnych i społecznych, przygotowuje się do organizacji wystaw multimedialnych oraz wystaw sztuki nowych mediów.

Absolwent specjalności Kultura cyfrowa zyskuje szansę na pracę w instytucjach i placówkach związanych z kulturą współczesną (w instytucjach kultury, w mediach, w sektorze kreatywnym).

 

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Opolskim odwołują się do dorobku historyków kultury, są osadzone w refleksji antropologicznej, sięgają do problematyki filmoznawczej, teatrologicznej i nowych mediów.

Studia zapewniają umiejętności diagnozowania i komentowania zjawisk z zakresu tradycyjnej i współczesnej kultury, nowych mediów i audiowizualności.

Student posiada swobodę w wyborze specjalności i kursów fakultatywnych. Specjalności dają możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego (system praktyk) i wyposażają w dodatkową wiedzę oraz umiejętności.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST.

Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kulturoznawstwo można uzyskać w sekretariacie Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 541 60 03
e-mail: filpol@uni.opole.pl 

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.pol.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Kulturoznawstwo, Filologia polska, Etnologia, Filologia, Wiedza o teatrze, Europeistyka.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1