Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych

Filozofia, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-15 23:59:59

Liczba miejsc

6

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie w zakresie filozofii

Celem studiów doktoranckich w zakresie filozofii jest pogłębienie ogólnej wiedzy filozoficznej oraz przygotowanie do podjęcia samodzielnych badań naukowych w jednej z podstawowych subdyscyplin filozoficznych: epistemologii, etyce, estetyce, historii filozofii, logice i ontologii.  W czasie studiów doktoranci doskonalą kompetencje językowe, zdobywają doświadczenie dydaktyczne oraz umiejętność aplikowania o granaty i staże.  W ramach programu Erasmus+ mają możliwość wyjazdu na pobyty badawcze w ośrodkach naukowych, między innymi w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Studia doktoranckie prowadzone są jako studia stacjonarne (bezpłatne) zgodnie z obowiązującym na Uniwersytecie Opolskim regulaminem studiów doktoranckich.

Studia trwają 4 lata i pozwalają na uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)      dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)     życiorys;

h)     propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora.

i)      jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

Dokumenty będą przyjmowane:

Renata Kamińska-Wanecka – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 132, telefon 774527406, e-mail: rkw@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 11oo do 14oo

Termin przyjmowania dokumentów: od 30 kwietnia do 31 lipca oraz od 1 do 15 września 2017 do godz. 14.00.

Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria:

a) mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk o polityce, pedagogiki, psychologii, socjologii,

b) przedstawić projekt badawczy oceniony przez pracownika, wymienionego na stronie internetowej: filozofia.uni.opole.pl

System punktacji kandydatów.

Na ogólną punktację składają się:

a)      10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

                               poniżej 4.0 – 0 pkt.

                                od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.

                                od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.

                                od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.

                                od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.

                                od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.

b)     20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych, udział w programach badawczych, działalność w kołach naukowych) w tym za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt, C1 – 3 pkt, B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;

c)      35 punktów – ocena projektu badawczego;

d)     35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

22.09.2017 godz. 10oo sala 327 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

               

Termin ogłoszenia wyników:

do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa: https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich:

1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.