Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 2 lata

   powrót

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

 

Dziekan i Rada Wydziału Historyczno – Pedagogicznego zapraszają na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie:

 

          1. Historii      2. Pedagogiki       3. Filozofii       4. Nauk o polityce

Studia trwają 4 lata i stwarzają możliwość uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie Historii lub w zakresie Filozofii oraz stopnia doktora nauk społecznych w zakresie Pedagogiki lub w zakresie Nauk o polityce

I. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania konkursowego, którego zasadniczymi elementami są: rozmowa kwalifikacyjna, ocena dotychczasowych osiągnięć naukowych, ocena na dyplomie magisterskim lub równorzędnym.

II. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia, rozpatruje rektor. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja rektora jest ostateczna.

III. Kandydaci, po uprzedniej Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK, powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Historyczno - Pedagogicznego następujące dokumenty:

 

1. formularz zgłoszenia na studia podpisany przez Kandydata (wydruk z programu IRK) - Proszę o dopisanie tematu pracy magisterskiej (drukowanymi literami), oraz daty rozpoczęcia pracy zawodowej, po ukończeniu studiów oraz zajmowanego stanowiska.

2. kserokopia odpisu dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu /tegoroczni absolwenci – dopuszczalne jest zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim/,

3. kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,

4. dokumentację z dotychczasowych osiągnięć naukowych (np.: Koła Naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji - jeśli takie kandydat posiada),

5. opinię promotora pracy magisterskiej lub innego samodzielnego pracownika naukowego

6. trzy fotografie o wymiarze 35x45 mm lub dwie fotografie o wymiarze 35x45mm i jedna fotografia o wymiarze 45x65 mm. /podpisane na odwrocie/;

7. egzemplarz pracy magisterskiej (tylko na Pedagogikę)

 

Cudzoziemcy dostarczają dodatkowo:

- wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

- dokument potwierdzający stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;

 - kandydaci, którzy posiadają dyplom uzyskany za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji tego dokumentu z dyplomem magisterskim uzyskanym w Polsce.

 

V. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją rektora. Czynności administracyjne będzie prowadzić komisja rekrutacyjna kierunku, na który jest przyjmowany kandydat. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją wydziałowej/kierunkowej komisji rekrutacyjnej.

VI. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje dziekan wydziału. Komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

 

Proszę o składanie dokumentów w opisanej, kartonowej, wiązanej teczce
(imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefony, e-mail oraz kierunek i zakres studiów ).

 

Na studia doktoranckie nie pobiera się opłaty rekrutacyjnej.

Informacje i składanie dokumentów:

Historia i Filozofia - Renata Kamińska –Wanecka  pok.132 tel. 774527406

Pedagogika - Ewa Jędrzejczak pok.132 tel. 774527405

Nauki o Polityce – Magdalena Mucha  pok.134 tel.774527407

 

Dziekanaty czynne od  11.00 do 14.00 codziennie oprócz środy

 

Terminy składania dokumentów

HISTORIA - od 18 kwietnia do 31 lipca oraz od 01 września do 16 września 2016 r.

FILOZOFIA - od 18 kwietnia do 31lipca oraz od 01 września do 16 września 2016 r.

PEDAGOGIKA - od 18 kwietnia do 31 lipca oraz od 01 września do 16 września 2016 r.

NAUKI O POLITYCE - od 18 kwietnia do 31 lipca oraz 01 września do 16 września 2016 r.

 

Terminy rozmowy kwalifikacyjnej

HISTORIA – 23.09.2016 r. godz. 10oo, sala 205, Instytut Historii, ul. Strzelców Bytomskich 2,

FILOZOFIA – 23.09.2016 r. godz. 10oo, sala 327, Collegium Civitas , ul. Katowicka 89

PEDAGOGIKA – 22.09.2016 r. godz. 12oo, sala 319, Instytut Nauk Pedagogicznych, ul. Oleska 48,

NAUKI O POLITYCE – 23.09.2016 r. godz. 14, sala 328, Collegium Civitas, ul. Katowicka 89