University of Opole / Faculty of Philology

Деловой русский язык, stacjonarne I stopnia w języku rosyjskim

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-07 23:59:59

Number of places

15

Language

rosyjski

Description

Dielovoj russkij jazyk na UO

Dzisiejszy Instytut Slawistyki ma historię liczącą już ponad 60 lat. Dzieje rusycystyki opolskiej swymi korzeniami sięgają początków powołanej w roku 1950 we Wrocławiu, a następnie przeniesionej w roku 1954 do Opola Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej powstał w roku 1990 z przekształcenia działającego od 1975 roku Instytutu Filologii Rosyjskiej. Od 1 września 2014 roku Instytut nosi nazwę Instytutu Slawistyki. Jednostka przeszła reorganizację, w wyniku której włączono w skład osobowy pracowników istniejącej od 1990 roku Katedry Slawistyki UO.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania w zakresie językoznawstwa historycznego, synchronicznego oraz stosowanego, historii i teorii literatury, a także kulturoznawstwa i emigrantologii słowiańskiej.

Szereg problemów badawczych jest podejmowanych i realizowanych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Poczdamie, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Sankt Petersburgu, Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, Uniwersytetem im. F. Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetem w Ostrawie, Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem w Kijowie, Uniwersytetem im. I. Franka we Lwowie, Uniwersytetem w Grodnie oraz z Instytutem Literatury Czeskiej Akademii Nauk RCz.

 

Czego uczy się na kierunku dielovoj russkij jazyk?

Kierunek dielovoj russkij jazyk przewiduje wyższy stopień wiedzy o językach (rosyjskim i angielskim) w sferze biznesu, przygotowujący do badań, których uwieńczeniem będzie uzyskanie licencjatu.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych, orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych i turystyce oraz kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Studenci zdobywają również orientację w świecie kultury, w sferze życia społecznego i gospodarczego Polski, nabywają też umiejętności komunikowania się w języku polskim i angielskim w podstawowych sferach życia publicznego w formie ustnej i pisemnej, także za pośrednictwem komputera.

Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa (po II roku studiów).

 

Język wykładowy

rosyjski, polski, angielski

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Na całość studiów składają się następujące rodzaje przedmiotów:

 • Kanon kierunku dielovoj russkij jazyk, który jest tworzony przez zajęcia z zakresu słownictwa specjalistycznego w języku obcym,
 • przedmioty ekonomiczne, prawno-gospodarcze, krajoznawczo-pilotażowe;
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu,
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu i wydziału.

 

Dziedziny nauki, wykładane na kierunku:

Studenci kierunku Dielovoj russkij jazyk kształtują interdyscyplinarne kompetencje obejmujące wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ale także nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz z podstaw informatyki.  

 

Dlaczego warto studiować dielovoj russkij jazyk na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów
 • szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych 
 • bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na kursy językowe w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie i na Uniwersytecie w Nowogrodzie Wielkim (kursy trwają 2-3 tygodnie).

Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego) zarówno w odniesieniu do języka ogólnego, jak i wyprofilowanego do celów specjalnych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach,
 • biurach podróży,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowych i uczelniach
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu, translatoryka stosowana, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Język biznesu można uzyskać w sekretariacie Instytutu Slawistyki:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
tel. (77) 54-15-922

e-mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Strona internetowa kierunku

www.inslaw.uni.opole.pl

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. ojczysty

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego na poziomie minimum A2 i j. rosyjskiego na poziomie minimum B2.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. ojczysty

część pisemna matury

0,50

2

j. obcy

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Kandydat powinien wykazać się znajomością j. angielskiego na poziomie minimum A2 i j. rosyjskiego na poziomie minimum B2.