Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Sztuki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Sztuka na UO

Instytut Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Instytut Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

 

 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Swoje twórcze predyspozycje studenci rozwijają w pracowniach artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, multimediów, fotografii, intermediów i projektowania graficznego oraz w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki.


Uczymy studentów m.in.:

  • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika),
  • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
  • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologia kultury),
  • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
  • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).

 

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:

  • kurator sztuki
  • projektowanie graficzne i nowe media
  • mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki
  • scenografia multmedialna


Dyplom realizowany w jednej z wybranych specjalności pozwala uzyskać tytuł magistra sztuki. Egzamin magisterski składa się z obrony pisemnej pracy magisterskiej i artystycznego egzaminu magisterskiego (prezentacji prac artystycznych zrealizowanych pod opieką promotora).

Specjalność Kurator Sztuki zapoznaje studentów z metodami i warsztatem pracy kuratora oraz przygotowuje do pełnienia tej roli we współczesnych instytucjach sztuki i kultury, jak i poza nimi. Poszerza humanistyczne i artystyczne podstawy edukacji artystycznej o specjalistyczną wiedzę z zakresu wystawiennictwa, organizacji i realizacji projektów kuratorskich, zarządzania projektami w kulturze, funkcjonowania instytucji kultury, dokumentowania dzieł sztuki, a także gromadzenia zbiorów muzealnych i tworzenia kolekcji. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do samodzielnej lub instytucjonalnej pracy kuratorskiej, potrafi realizować różnorodne projekty wystawiennicze i edukacyjne, zna i rozumie mechanizmy współczesnego obiegu i obecności sztuki, jak również posiada umiejętności związane z przygotowaniem i redakcją tekstów krytycznych. Zostaje wyposażony w kompetencje przydatne w prowadzeniu projektów, negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy z różnorodnych źródeł, efektywnej współpracy z urzędami, samorządami oraz instytucjami pozarządowymi.

Specjalność Projektowanie Graficzne i Nowe Media przygotowuje studenta do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej na polu aktywności o charakterze zarówno artystycznym jak i użytkowym. W ramach specjalności student zdobywa umiejętności praktycznego zastosowania współczesnych technik projektowania graficznego, klasycznych i cyfrowych technik animacyjnych, pracy ze sprzętem fotograficznym i wideo. Równie istotnym pozostaje kreatywne wykorzystanie potencjału zapisu cyfrowego w kontekście obrazów zarówno statycznych (fotografia) jak i ruchomych (wideo, animacja). Absolwenci specjalności posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu obsługi profesjonalnych aplikacji do edycji obrazu i tekstu, doświadczenie pracy w profesjonalnych warunkach studyjnych (atelier) oraz umiejętność tworzenia autorskich projektów z zakresu projektowania graficznego, multimediów i fotografii. Sprawnie posługują się najnowszą, dostępną na rynku, technologią w pełni wykorzystując jej możliwości.  Potrafią odnaleźć się w zespole ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy realizacji projektów. Zdobyte doświadczenie pozwala im na podjęcie pracy w charakterze projektanta graficznego, twórcy projektów multimedialnych, zawodowego fotografa oraz uprawianie tzw. wolnego zawodu.
Przedmioty specjalnościowe:
- Projektowanie Graficzne,
- Multimedia,
- Fotomedia,
- Realizacje multimedialne.

Celem specjalności Mała Forma Rzeźbiarska z Elementami Ceramiki jest zaznajomienie z metodami i warsztatem pracy rzeźbiarza oraz przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej. Specjalność ta wprowadza studenta w problematykę małego reliefu i kameralnych form przestrzennych. Przybliża zagadnienia związane z projektowaniem, modelowaniem i formowaniem małych form rzeźbiarskich, a także daje możliwość poznania technik patynowania rzeźb i technologii odlewania w gipsie, metalu, betonie czy tworzywach sztucznych. Na specjalności studenci zapoznają się z nowymi rozwiązaniami rzeźbiarskimi, ceramicznymi , projektowaniem i pracą w różnych materiałach rzeźbiarskich, technikami wykonywania form negatywowych oraz technologiami niezbędnymi w procesie twórczym. Absolwent potrafi w autorski sposób wykorzystywać oraz łączyć wybrane techniki i materiały, a także twórczo wykorzystywać ich właściwości. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje formalne adekwatne do problematyki podejmowanej we własnych realizacjach. Posiada zaawansowane umiejętności z zakresu różnorodnych technik rzeźbiarskich i ceramicznych. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach kultury, otworzyć autorski warsztat artystyczny, może prowadzić kursy specjalistyczne z zakresu rzeźby i ceramiki, pracować jako animator kultury.
Przedmioty specjalnościowe:
- Mała forma rzeźbiarska z elementami ceramiki,
- Rzeźba intermedialna,
- Instalacja rzeźbiarska.

Specjalność Scenografia Multimedialna przygotowuje do samodzielnej pracy twórczej, a także poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji instalacji multimedialnych, scenografii i elementów scenograficznych opartych o najnowsze techniki obrazowania cyfrowego, znajdujących zastosowanie w działaniach, artystycznych, teatralnych, parateatralnych, scenicznych i estradowych. Rozwija wiedzę i umiejętności związane z edycją i post-produkcją obrazu wideo, edycją grafiki cyfrowej, technikami animacyjnymi i wizualizacyjnymi, mappingiem 3D oraz VJingiem.
Przedmioty specjalnościowe:
- Edytory wideo i grafiki 3D,
- Kreacja przestrzeni multimedialnych,
- Interaktywne działania multimedialne.
Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze: scenografa, asystenta scenografa, realizatora wideo, projektanta grafiki i wizualizacji cyfrowych, projektanta grafiki ruchomej (motion-graphics), VJ'a.

W zwiazku z obowiązujacymi na Uniwersytecie Opolskim przepisami dotyczącymi minimalnej liczby studentów w pojedynczej grupie zajęciowej, warunkiem otwarcia konkretnej specjalności jest utworzenie grupy liczącej od 12 do 15 osób.

 

 

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Instytut Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w kilkuosobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem. Studia odbywają się w miłej i kameralnej atmosferze.

Instytut Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Instytutu Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, nauczyciele-artyści, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych można uzyskać w sekretariacie Instytutu Sztuki:

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 453 07 17
e-mail: Instytut.Sztuki@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.sztuka.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: egzamin z rysunku i przegląd prac + rozmowa kwalifikacyjna.

Lp.

JEDNOSTKA  KWALIFIKACYJNA

Waga

1

egzamin z rysunku

0,5

2

rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac

0,5

Przegląd prac: kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury wizualne, projektowanie graficzne, instalacje itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także dokumentacje prac w cyfrowym zapisie.

Rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.