Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii

Filozofia sp. zintegrowane doradztwo filozoficzne, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Filozofia na UO

Studiowanie filozofii pozwala studentom na dużą swobodę w poszukiwaniu ich ścieżki rozwoju. W Instytucie panuje życzliwa atmosfera, studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich inicjatyw. Kadra naukowa ściśle współpracuje ze studentami w organizowaniu przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju naukowego studiujących filozofię oraz popularyzują ją wśród młodzieży szkolnej, studentów innych kierunków i mieszkańców Opola. Posiadanie przez Instytut uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii umożliwia absolwentom kontynuowanie przygody z tą fascynującą dziedziną myśli ludzkiej.

 

 

Czego uczy się na filozofii?

Zintegrowane doradztwo filozoficzne 

Studia zintegrowanego doradztwa filozoficznego są adresowane do osób posiadających wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, politologiczne, prawnicze, ekonomiczne lub teologiczne, do wszystkich, którzy pracują z ludźmi i chcą pogłębić oraz w szerszym kontekście filozoficznym zrozumieć zagadnienia komunikacji interpersonalnej, pomagania i wspierania innych. Sens doradztwa filozoficznego wiąże się z możliwością indywidualnej pracy polegającej na prowadzeniu rozmów (wsparcie przez rozmowę filozoficzną) i udzielaniem praktycznych porad. Student w toku studiów nabywa zdolności syntezy różnych aspektów procesu pomagania. Interpretuje problemy psychologiczne, pedagogiczne itp. w kategoriach filozoficznych, potrafi filozoficznie ująć i uzyskuje głębsze zrozumienie zagadnień związanych z metodami doradztwa szczegółowego. Uzyskuje biegłość w prowadzeniu rozmowy filozoficznej, dzięki której jest w stanie ukazać różnorodne możliwości rozumienia problemów egzystencjalnych.

Program studiów:

http://www.filozofia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/studia/Program_II_stopien_doradztwo_filozoficzne.pdf

Co można robić po tych studiach?

Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki, które zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej mają być przedmiotami obowiązkowymi w szkołach średnich.

Studia filozoficzne przygotowują także do pełnienia wielu funkcji w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Absolwenci studiów filozoficznych posiadają umiejętności trafnego dostrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się w różnorodnych dziedzinach aktywności ludzkiej. Cechują się dużą elastycznością na rynku pracy oraz zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Odnoszą sukcesy życiowe i zawodowe w długofalowej perspektywie. 
Przykładowe obszary zatrudnienia po doradztwie filozoficznym to: doradca, mediator, opiekun społeczny, trener osobisty, edukator, katecheta, pedagog itp. Indywidualne zajęcia z ludźmi chcącymi się doskonalić, samotnymi, dotkniętymi nałogami, przeżywającymi trudności i konflikty. Miejsca pracy: świetlice, szkoły, hospicja, domy spokojnej starości, poradnie.

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filozofia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (077) 452-74-90
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.filozofia.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów* i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów co najmniej na poziomie licencjatu.

O przyjęcia na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku: Filozofia oraz pozostałych kierunków uniwersyteckich. Absolwenci bez licencjatu z filozofii ma obowiązek zaliczyć w ciągu pierwszego roku kurs wyrównawczy złożony z przedmiotów I stopnia studiów o łącznej wartości 30 ECTS.