Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Filozofii / Filozofia sp. etyka, stacjonarne I stopnia

Filozofia sp. etyka, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-10-11 16:00:00

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studiowanie filozofii pozwala studentom na dużą swobodę w poszukiwaniu ich ścieżki rozwoju. W Instytucie panuje życzliwa atmosfera, studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich inicjatyw. Kadra naukowa ściśle współpracuje ze studentami w organizowaniu przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju naukowego studiujących filozofię oraz popularyzują ją wśród młodzieży szkolnej, studentów innych kierunków i mieszkańców Opola. Posiadanie przez Instytut uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii umożliwia absolwentom kontynuowanie przygody z tą fascynującą dziedziną myśli ludzkiej.

 

 

Czego uczy się na filozofii?

Studenci mają do wyboru jedną ze specjalności:

Etyka

Filozofia ogólna

(Wyboru specjalności studenci dokonują po pierwszym semestrze studiów.)

Studenci doskonalą sprawność w posługiwaniu się językiem filozoficznym w wypowiedziach ustnych i pisemnych, kształtują zdolność samodzielnego komentowania i interpretowania tekstów różnych dziedzin kultury oraz nauki. Student uzyskuje świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych, rozwoju cywilizacji, doskonalenia jednostek i cywilizacji ludzkiej. Uzyskuje status samodzielnego, twórczego i krytycznego uczestnika procesów społecznych i kulturowych.

W ramach specjalności Etyka student uczy się dostrzegać i formułować problemy i dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem cywilizacji, różnych dziedzin nauki i kultury ludzkiej. Wskazuje się  możliwości zastosowania metod filozoficznych oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów człowieka czy życia społecznego.  Filozofia ujęta jest jako nauka poszukiwania mądrości życiowej, jako sposób na dobre życie, jako jedna z metod osiągania szczęśliwego i udanego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Program studiów

http://www.filozofia.uni.opole.pl/biblioteka/docs/studia/Program_I_stopien_filozofia_etyka.pdf

Działalność studencka

W Instytucie Filozofii działają dwa koła naukowe: Studenckie Koło Filozofów oraz Koło Naukowe Orientalistyki.

Studenckie Koło Filozofów

Działalność Koła skupia się wokół: spotkań, podczas których analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne; wykładów pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu; organizowania wyjazdów studenckich na konferencje czy zjazdy naukowe oraz organizacji konferencji naukowych.

Koło Naukowe Orientalistyki

Koło skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożenia jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.

 

Co można robić po tych studiach?

Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci filozofii uzyskują między innymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.

Studia filozoficzne przygotowują także do pełnienia wielu funkcji w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Absolwenci studiów filozoficznych posiadają umiejętności trafnego dostrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się w różnorodnych dziedzinach aktywności ludzkiej. Cechują się dużą elastycznością na rynku pracy oraz zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Nabywają wiele cenionych dziś na rynku tzw. umiejętności miękkich. Odnoszą sukcesy życiowe i zawodowe w długofalowej perspektywie. 

 Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filozofia może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: FilozofiaNauki o rodziniePolitologiaStosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Filozofia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (77) 452 74 90
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku

www.filozofia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Uwaga! Kandydaci, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHUS), proszeni są o skontaktowanie się z sekretarzem komisji rekrutacyjnej w terminie do 9 lipca.

 

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna 0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Filozoficznej, zdobywcy trzech pierwszych miejsc szczebla centralnego olimpiad z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.