Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Historii

Historia, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia na historii

Studenci Historii mają do wyboru na II stopniu kształcenia specjalności:

 

 • Nauczycielską
 • Regionalną Dokumentację Archiwalno-Archeologiczną
 • Historię i zarządzanie dobrami kultury
 • Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej
 • Zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną

 

 


Heidelberg 2017–studenci i doktoranci uczestniczący w polsko-czesko-niemieckim projekcie dydaktyczno-naukowym

Co można robić po studiach historycznych?

Oprócz wykształcenia stricte historycznego absolwenci Historii otrzymują praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające im:

- po specjalności nauczycielskiej podjęcie pracy jako nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie,

- po pozostałych specjalnościach pracę w jednostkach naukowych i badawczych o profilach humanistycznych, archiwach (w tym w archiwach firm i instytucji), muzeach, instytucjach kulturalno-oświatowych, firmach świadczących usługi archeologiczne, archiwalne i genealogiczne.

Ponadto, absolwenci naszego kierunku, wyposażeni w  kompetencje „twarde” (doskonałą wiedzę fachową) i kompetencje „miękkie” (umiejętności jasnego formułowania myśli i zdolności wyrażania opinii, umiejętność autoprezentacji, kreatywność i innowacyjność) zatrudnieni mogą być w wielu sektorach administracji publicznej i instytucjach kulturalno-oświatowych. Wielu z nich samodzielnie kieruje firmami prowadzącymi komercyjne badania archeologiczne i archiwizacje.

 

Czego uczymy na studiach historycznych?

Historia jest kierunkiem humanistycznym. W realizowanym w Instytucie Historii UO programie studiów jest wprawdzie podstawowym, ale nie jedynym profilem kształcenia. Obok wiedzy fachowej dotyczącej historii i nauk jej pokrewnych,  kształtujemy również umiejętności tworzenia źródeł (specjalizacja archeologiczna), korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania postawionego zadania (dla obu specjalności). Studentom proponujemy również szereg dodatkowych możliwości zdobycia twardych kompetencji: podstawy archeologii, biologii sądowej, socjologii i ekonomii, public relations, naukę języka obcego, a także  wykorzystania najnowszych technik badawczych przydatnych w pracy, sporządzania i opracowywania  dokumentacji cyfrowej, konserwowania zabytków archeologicznych i ich dokumentacji w 3D. Studia historyczne przygotowują gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Instytut Historii mieści się w gmachu Biblioteki Głównej UO, co bardzo ułatwia studiowanie.

Integralną częścią procesu kształcenia studentów historii jest zdobywanie przez nich kompetencji miękkich takich jak: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnianie własnego stanowiska, autoprezentacja, świadomość własnej wartości kulturowej oraz otwartość na inne kultury.

 

Zajęcia praktyczne

Studenci mają możliwość rozwijania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego podczas praktyk studenckich:

Studenci o specjalności nauczycielskiej odbywają praktykę pedagogiczno-psychologiczną, a także praktykę pedagogiczną z historii i wiedzy o społeczeństwie, co daje im uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich szczeblach kształcenia dzieci i młodzieży.

Studenci wybierający specjalności: regionalną dokumentację archiwalno-archeologiczną lub zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną odbywają obowiązkowe praktyki archeologiczne i/lub praktyki w instytucjach zajmujących się przechowywaniem dokumentacji archiwalnej i naukowej w wybranej instytucji kultury, łącząc teorię z praktyką.

Studenci wybierający specjalność historia i zarządzanie dobrami kultury odbywają praktyki w instytucjach kultury (muzea, domy kultury, działy administracji samorządowej zajmujące się kulturą i promocją dziedzictwa regionalnego).

Ponadto proponujemy studentom możliwość uczestniczenia w projektach naukowych w kraju i za granicą. Wyjazdy zagraniczne stanowią częsty i ważny element kształcenia naszych studentów w ramach badań naukowych oraz w ramach programu Erasmus Plus.

Absolwenci Historii mogą kontynuować studia podejmując naukę na czteroletnich studiach doktoranckich z zakresu nauk humanistycznych.

 

Studentom na kierunku Historia (stopień II) proponujemy między innymi następujące przedmioty:

 

 • Archeologia Krajobrazu
 • Dokumentacja archeologiczna i metodyka badań terenowych
 • Historia i teraźniejszość
 • Historia w przestrzeni publicznej
 • Historia wybranych państw i regionów
 • Elementy statystyki i demografii historycznej
 • Źródła w badaniach historycznych
 • Historia cywilizacji
 • Historia historiografii z elementami metodologii

 

Przedmioty na specjalności nauczycielskiej (wybór):

 • Psychologia rozwojowa
 • Zadania i funkcje szkoły w procesie wychowania
 • Rola nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w procesie kształcenia i wychowania młodzieży
 • Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
 • Dydaktyka historii i dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Emisja głosu w pracy nauczyciela
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczychi opiekuńczych

 

 

Specjalności: Regionalna dokumentacja archiwalno-archeologiczna, Zarządzanie współczesną dokumentacją regionalną (wybór)

 • Śląsk w czasach najdawniejszych i badaniach archeologicznych
 • Dzieje Śląska w XIX i XX w.
 • Archeologia powszechna i praktyczna
 • Archeologia krajobrazu
 • Opracowanie dokumentacji archiwalnej
 • Archiwa cyfrowe
 • Archiwa rodzinne
 • Silesiaca i Polonica w archiwach i bibliotekach poza granicami kraju

Specjalności: Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej oraz Zarządzanie instytucjami i dobrami kultury

 • Środkowoeuropejska sytuacja językowa
 • Historia społeczno-polityczna Bizancjum i Imperium Osmańskiego
 • Historia władztwa i Domu Habsburgów
 • Dzieje państw Europy Środkowej 1918-1990
 • Współczesne problemy polityczne i gospodarcze Europy środkowej
 • Sytuacja wyznaniowa krajów Europy Środkowej
 • Polacy i Polonia w krajach Europy Środkowej.
 • Walory turystyczne państw Europy Środkowej
 • Kultura popularna Europy Środkowej
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Antropologia kulturowa
 • Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa
 • Muzeum wirtualne
 • Historia i teoria konserwacji zabytków
 • Historia instytucji i placówek kulturalnych
 • Prawne aspekty funkcjonowania instytucji kulturalnych
 • Edytorstwo i redagowanie tekstów
 • Kultura masowa

 Studenci naszego Instytutu biorą udział w projektach naukowych i badawczych wraz z pracownikami naukowymi.

W ramach studiów studenci wybierają przedmioty proponowane przez inne Instytuty i Wydziały, a wszystkie zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dobrze wyposażonych salach wykładowych.

Rozumiejąc, jak ważne dla każdego jest życie rodzinne, praca którą podjął, zobowiązania, staramy się dostosować do potrzeb każdego studenta, w sposób indywidualny.

 


Bonn/Koenigswinter 2017: studenci w studiu telewizyjnym WDR w Bonn


Co wyrożnia historię na UO?

Na działalność dydaktyczną składają się nie tylko zajęcia prowadzone w salach wykładowych. Przybliżanie przeszłości i jej badanie jest realizowane również w innych formach.

Studenci historii uczestniczą w prelekcjach organizowanych przez kadrę naukową Instytutu (wykłady i spotkania okolicznościowe, np. poświęcone pamięci zmarłych pracowników Instytutu Historii, seria Złotych Wykładów organizowanych przez władze uczelni). Biorą udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, organizowanych zarówno przez Instytut Historii, jak i inne placówki naukowo – badawcze.

Włączają się w seminaria naukowe, prowadzone także za granicą (np. cykl Schlesische Bewegungen organizowany przez Haus Schlesien w Königswinter), uczestniczą w europejskich spotkaniach młodzieży akademickiej. System ECTS umożliwia odbywanie rocznych lub semestralnych studiów studentom historii w innych polskich lub zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich.

Dla specjalizacji archeologicznej duże znaczenie mają warsztaty w terenie (stanowisko archeologiczne w Ryczynie) oraz letni obóz dla „kopaczy”. Studenci, w ramach specjalności śląskoznawczej, popularyzacji wiedzy historycznej oraz historii ustroju i parlamentaryzmu, są autorami wystaw merytorycznie związanych ze swoim przedmiotem.

W ramach zajęć z historii Śląska, historii sztuki, historii Polski średniowiecznej i dydaktyki historii organizowane są zajęcia w instytucjach współpracujących z Instytutem Historii: Archiwum Państwowe w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Muzeum Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, Biblioteka Zbiorów Specjalnych w Rogowie Opolskim. Częste są wyjazdy do Collegium Maius w Krakowie, instytucji naukowo – badawczych we Wrocławiu i wielu innych placówek tego typu na terenie Śląska i poza nim.

Nasi studenci chętnie poznają przeszłość i stan obecny obiektów zabytkowych, temu celowi służą wycieczki do zamków, pałaców, świątyń. Otaczamy opiekąmłodych naukowców. Nasi pracownicy to nierzadko absolwenci naszego kierunku.  

 

Co można robić po tych studiach?

Studia historyczne dają wszechstronne umiejętności, sprawności i wiedzę, tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej oraz warsztatowych badań historycznych.

 


Europejskie Dni Dziedzictwa

W programie studiów historycznych przewidziane są praktyki zawodowe, głównie w przypadku specjalności nauczycielskiej (praktyka szkolna po zakończeniu danego roku). Podobnie jest w przypadku specjalności archiwalnej, w trakcie której studenci odbywają kilkutygodniowa praktykę w wybranym przez siebie archiwum. Równie atrakcyjną i często przez studentów wybieraną jest specjalność Turystyka a ochrona dziedzictwa kulturowego. W trakcie zajęć studenci odbywają ponad 80 godzin praktyki (wycieczki objazdowe) niezbędne do uzyskania uprawnień przewodnika terenowego po województwie opolskim).

Nasz kierunek przygotowuje jednak studentów do pracy nie tylko w szkołach, ale także w archiwach, placówkach kulturalno-oświatowych (muzea, domy kultury), środkach masowego przekazu, w wydawnictwach, administracji samorządowej i organizacjach społeczno-politycznych.

Absolwent będzie posiadał gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji zawodowej, specjalności naukowej i umiejętności warsztatowych.

Specjalność nauczycielska uprawnia do nauczania przedmiotu historia i WOS w szkole podstawowej i gimnazjum oraz we wszystkich typach szkół ponagimnazjalnych. Zasób uzyskanych umiejętności, sprawności i wiedzy może również służyć absolwentowi do pełnienia roli animatora badań historycznych i popularyzacji tradycji oraz dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

 


Europejskie Dni Dziedzictwa


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Historia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Historii:

ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-082 Opole
tel. (77) 401 61 80
e-mail: insthist@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.historia.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Historia, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Europeistyka, Historia sztuki, Filologia polska.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1