Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia

Historia i teraźniejszość 40+, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-10-11 15:00:00

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Opis kierunku

HiT 40+  przeznaczony jest dla osób w różnym wieku, które nie posiadają czasu studiować w trybie dziennym, a chciałyby nadal rozwijać swoje zainteresowania przeszłością i współczesną sytuacja geopolityczną. Dlatego proponujemy zajęcia popołudniowe, które nie zawsze odbywać się będą w murach Instytutu Historii. Nowatorska siatka zajęć przewiduje wyjazdy studyjne poza Opole szlakiem zabytków Śląska, także czeskiego.

Kierunek  Historia i Teraźniejszość 40+ bazuje na programie kierunku historia, który został ograniczony godzinowo i dostosowany do potrzeb oraz możliwości prowadzenia zajęć w formie studiów popołudniowych oraz realizacji ich części w formie projektów realizowanych w ramach wyjazdów studyjnych. Kierunek dostosowuje ofertę kształcenia dla osób aktywnych zawodowo, które zamierzałyby wykorzystać czas wolny na pogłębianie swojej wiedzy. Studia HiT 40 + kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

„Historia i Teraźniejszość 40+” jest kierunkiem należącym do obszaru nauk humanistycznych. W realizowanym programie studiów historia stanowi podstawowy, ale nie jedyny kierunek kształcenia. W zależności od obranej specjalności program poszerzony jest o dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych odpowiadających wybranej specjalności (np.: historię sztuki, pedagogikę, psychologię, socjologię). Kierunek ten obejmuje szeroki zakres wiedzy, przede wszystkim z nauk humanistycznych, umożliwiający wnikliwe poznanie zagadnień związanych z historią Polski i powszechnej, zrozumienie zasad historycznego ukształtowania oraz funkcjonowania współczesnych państw i regionów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Umożliwia zrozumienie procesów cywilizacyjnych wraz z ich rozróżnieniem w zależności od regionu geograficznego, jak i okresu w dziejach świata i Europy.

 

Specyfika zajęć

Wykłady nie będą przeładowane faktografią, dzięki specjalnie dobranym treściom odpowiadającym współczesnemu zapotrzebowaniu na wiedzę historyczną. Prowadzone będą w oparciu o nowoczesne technologie – ilustrowane dźwiękiem, obrazem oraz filmem. Dobór przedmiotów stworzy okazję do wymiany kontrowersyjnych poglądów i konfrontacji stereotypów z najnowszymi faktami. Student będzie miał wpływ na realizowane przedmioty, bo część z nich sam wybierze. Nauczy się także nowego lub podszkoli znany sobie język obcy.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych: historia klasyczna i zagadnienia społeczno-polityczne czasów współczesnych (archeologia, starożytności, średniowiecze, wiek XVI-XVIII, XIX stulecie oraz historia wieku XX i najnowsza); bok instytutowy - w semestrze II jeden spośród przedmiotów z zakresu historii społecznej (Społeczeństwo Polski na przestrzeni wieków; Historia życia codziennego i prywatnego; Wierzenia i religie, Rodzina w kulturze europejskiej), w semestrze III jeden z przedmiotów z zakresu historii obyczajów i obyczajowości (Wielcy przywódcy i skandaliści w dziejach, Życie intymne mieszkańców Europy, Kryminalistyka - biologia sądowa, Czary i inne przestępstwa zagrożone śmiercią w XVI-XVIII kodeksach karnych, Historia kobiet, Historia trunków i napojów, Historia w grach), w semestrze IV i V po jednym do wyboru z przedmiotów poszerzających wiedzę humanistyczną; warsztat badań humanistycznych - student wybiera warsztaty z następujących nauk wspierających i pomocniczych: Archiwistyka, Archeologia, Genealogia z heraldyką, Biografistyka, Historia gospodarcza, Demografia i statystyka, Wojskoznawstwo. Dodatkowo proponujemy również do wyboru przedmiot poszerzający wiedzę społeczną - Myśl społeczna i polityczna, Komunikacja społeczna, Socjologiczny obraz społeczeństwa polskiego, Antropologia społeczna. Kolejne 30 godz. zajęć poszerzających wiedzę społeczną będzie realizowanych w ramach kursu ogólnouczelnianego w semestrze III (student wybiera przedmiot z zakresu nauk społecznych ze wskazanej listy kursów ogólnouczelnianych)

 

 

Co można robić po studiach

Absolwent otrzymuje wykształcenie humanistyczne w dziedzinie historii z elementami nauk społecznych (socjologii, nauki o polityce, psychologii). Student po ukończeniu przewidzianego cyklu edukacyjnego uzyska wiedzę z zakresu historii i wiedzy o świecie współczesnym ze szczególnym uwzględnieniem związku aktualnych zjawisk z wydarzeniami historycznymi. Absolwent HiT 40+ będzie posiadał wiedzę nie tylko z zakresu klasycznej historii, ale również szeroko rozumianej historii cywilizacji. W procesie kształcenie absolwentów istotną rolę odgrywa ich sprofilowanie zgodne z obranym rozszerzeniem ukierunkowanym na: rekonstrukcję historyczną, turystykę historyczną i infobrokering.  Kompetencje i umiejętności nabyte przez absolwentów kierunku poszerzą ich możliwości zatrudnienia w organizacjach państwowych i samorządowych, placówkach muzealnych i kulturalno-oświatowych oraz w administracji lokalnej.

Absolwent kierunku „Historia i Teraźniejszość 40+” będzie mógł kontynuować edukację na II stopniu, podejmując studia magisterskie z zakresu nauk humanistycznych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,50

2

przedmiot do wyboru*

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna**

0,20

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego

**Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.