Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Politologii

Zarządzanie informacją w nowych mediach, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Przełom XX i XXI stulecia przyniósł daleko idące zmiany związane ze społeczną, ekonomiczną i techniczną stroną obrotu informacją. Stała się ona znaczącym kapitałem, elementem nieodzownym w osiąganiu różnych celów społecznych, politycznych, kulturalnych. Tworzenie słów kluczowych, organizowanie baz danych, udoskonalanie narzędzi, urządzeń i praktyk służących poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji, to tylko niektóre z działań towarzyszących procesom zarządzania informacją. Dzięki zarządzaniu informacją możliwa jest reakcja na zmiany zachodzące w środowisku społecznym i przestrzeni publicznej. Systemami, w których zarządzanie informations menagement odgrywa wyjątkową rolę są media i dziennikarstwo, ale także komunikacja polityczna, public relations i reklama. Współcześnie dołączają do nich media społecznościowe i serwisy obywatelskie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że o kwalifikacjach i kompetencjach współczesnego człowieka, jego pozycji i sukcesach, zdecydują umiejętności  informacyjne, których polem są nowe media.  

Co można robić po tych studiach?

Studia na kierunku Zarządzanie informacją w nowych mediach zapewnią absolwentowi zdobycie wiedzy, dzięki której stanie się on specjalistą w dziedzinie zarządzania informacją w obszarze nowej cyfrowej gospodarki.  Dzięki  połączeniu rzetelnej wiedzy na poziomie uniwersyteckim z wiedzą i umiejętnościami medialnymi niezbędnymi w zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, absolwent predysponowany będzie do pracy jako: dziennikarz, pracownik medialny (researcher), rzecznik prasowy, menedżer (broker) informacji, specjalista PR, specjalista w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym tworzenia stron i portali internetowych.

 Profil nauczania na opisywanym kierunku stwarza absolwentom atrakcyjne perspektywy zawodowe w redakcjach  mediów masowych na takich stanowiskach jak dziennikarz, redaktor, edytor oraz w firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, przyszłościowych zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, jak researcher, menedżer informacji, dziennikarz internetowy. 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Politologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Politologii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (77) 452 74 60,
e-mail: politologia@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.politologia.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Etnologia, Europeistyka, Filozofia, Historia, Nauki o rodzinie, Pedagogika, Polityka społeczna, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1