Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych

Nauki o polityce, studia doktoranckie, III stopnia

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-30 do 2017-09-15 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Wymagane dokumenty:

a)      podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK);

b)     kserokopia dyplomu magisterskiego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku nie dostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostanie na nie przyjęta;

c)      kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu;

d)     dokument określający średnią ocenę ze studiów (suplement do dyplomu, zaświadczenie z dziekanatu lub ksero z indeksu). W przypadku ukończenia studiów dwustopniowych liczona jest średnia arytmetyczna z obu stopni;

e)     informacja o znajomości języków obcych;

f)      dokumentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych (koła naukowe, sesje naukowe, wygłaszane referaty, kserokopie publikacji – jeśli takie kandydat posiada);

g)     życiorys;

h)     propozycja projektu badawczego z oceną wystawioną przez pracownika ze stopniem doktora habilitowanego lub tytule profesora.

i)      jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz umieszcza w IRK podczas rejestracji fotografię w wersji elektronicznej;

 

Dokumenty będą przyjmowane: mgr Magdalena Mucha, Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48, pokój 134, telefon 774527407, e-mail: magdalena.mucha@uni.opole.pl , poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 11oo do 14oo.

 

Termin przyjmowania dokumentów:

od 20 kwietnia do 31 lipca oraz od 1 do 15 września 2017 do godz. 14.00. Termin ten dotyczy też dostarczenia dokumentów przesłanych pocztą.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

Kandydaci na studia powinni spełniać następujące kryteria;

a)      mieć ukończone wyższe studia na poziomie magisterskim w zakresie kierunków mieszczących się w dyscyplinach: nauki humanistyczne i nauki społeczne,

b)     w przypadku innych kierunków, komisja jest władna w uzasadnionych sytuacjach dopuścić kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej,

c)      przedstawić projekt badawczy zaopiniowany przez samodzielnego pracownika naukowego.

System punktacji kandydatów.

                Na ogólną punktację składają się:

a)      10 punktów – średnia ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich:

                               poniżej 4.0 – 0 pkt.

                                od 4.0 do 4.2 – 2 pkt.

                                od 4.2 do 4.4 – 4 pkt.

                                od 4.4 do 4.6 – 6 pkt.

                                od 4.6 do 4.8 – 8 pkt.

                                od 4.8 do 5.0 – 10 pkt.

b)     20 punktów – ocena dotychczasowego dorobku naukowego, w tym za znajomość j. obcego: potwierdzoną certyfikatem: C2 – 5 pkt., C1 – 3 pkt., B2 – 1 pkt, a potwierdzoną zaświadczeniem o 1 pkt mniej;

c)      35 punktów – ocena projektu badawczego;

d)     35 punktów – ocena wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

 25.09.2017 godz. 14.00 sala 329 Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, Opole

 

Termin ogłoszenia wyników: do 30 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego:

                - indywidualne konto kandydata w systemie IRK,

                - strona internetowa : https://www.wyniki.uni.opole.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów zostaną skreślone z listy kandydatów.