Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 

 

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym sprzyja osiąganiu sukcesu zawodowego i satysfakcji osobistej. W tym okresie pod kierunkiem nauczyciela kształtuje się fundament osobowości jednostki. Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą rolę w systemie edukacji.

W krajach Unii Europejskiej również docenia się, a nawet wyróżnia edukację przedszkolną, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowanych nauczycieli szczebla początkowego i przedszkolnego. Studia pozwalają nabywać kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalistycznych w dziedzinie pedagogiki, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. Studenci tej specjalności nabywają umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i korekcyjnych wspomagających rozwój dziecka. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma dyplom i suplement w języku angielskim, uprawniający do nostryfikowania studiów oraz podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów.:

  • Teoretyczne podstawy kształcenia,
  • Teoretyczne podstawy wychowania,
  • Pedagogika wczesnoszkolna,
  • Pedagogika przedszkolna,
  • Psychologia rozwojowa,
  • Diagnoza pedagogiczna,
  • Metodyka nauczania w zakresie poszczególnych edukacji w klasach I-III,
  • Wybrane zajęcia z pedagogiki kreatywnej i twórczej.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do pracy w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego, oraz jako nauczyciel w klasach I – III szkoły podstawowej.

 

 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

 

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika specjalność kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

 

Kierunki pokrewne

Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad: Literatury i Wiedzy o Języku Polskim oraz Historii będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.