Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne II stopień

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w różnych fazach życia (szczególnie dzieci i młodzieży), zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych i wspierających rozwój i funkcjonowanie w rolach życiowych.

 


Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczychi wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia)

 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy

 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych

 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych

 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego

 

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • współczesne problemy socjologii
 • współczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej
 • antropologia kulturowa
 • pedagogika ogólna
 • andragogika
 • pedagogika porównawcza
 • pedeutologia

Dla specjalności Pedaogigka opiekuńczo-wychowawcza  to m.in.

 • formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
 • pedagogika rodziny
 • rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze
 • diagnozowanie opiekuńcze i wychowawcze
 • organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki
 • poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej na stanowisku: pedagoga, opiekuna, wychowawcy. Zdobywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w: placówkach i instytucjach realizujących zadania z zakresu opieki i wychowania, w tym m.in. w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków: socjologia,  praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, służby społeczne.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1