Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna

Przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przewlekle chorych oraz dotkniętych niepełnosprawnościami.

Absolwent, uwrażliwiony na potrzeby człowieka w różnych fazach życia (szczególnie dzieci i młodzieży), zdobywa umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń rozwojowych i społecznych oraz umiejętności projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.


Absolwent Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie :

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego oraz instytucjach i placówkach zajmujących się specjalistyczną opieką i terapią dzieci i młodzieży

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami)

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizacji zadań specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i socjalnego,

 • prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wynikających np. z zaniedbania wychowawczego, trudności w uczeniu się, przewlekłej choroby, niepełnosprawności)

 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych i terapeutycznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia osób z różnego rodzaju deficytami)

 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy

 

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • współczesne nurty i kierunki pedagogiczne
 • socjologia wychowania
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • komunikacja społeczna


Dla specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna to m. in.:

 • pedagogika opiekuńcza
 • podstawy pedagogiki specjalnej i terapeutycznej
 • psychopedagogiczne podstawy terapii
 • wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • metodyka pracy terapeutycznej

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty ( m.in. w świetlicach, szkołach, internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

 

Działalność studencka

Studenci rozwijają swoje zainteresowania naukowe w działających przy INP studenckich kołach naukowych: Pedagogiki Porównawczej, Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pracy Socjalnej, Koła Studentów Gerontopedagogiki, Koło Pedagogiki Krytycznej, Forum Krytyki Artystycznej. Uczestniczą również w ogólnouczelnianych zespołach: Chórze Akademickim Uniwersytetu Opolskiego, Orkiestrze Kameralnej, teatralnych i kabaretowych zespołach studenckich oraz różnych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Psychologia, Nauki o rodzinie, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, Teologia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.