Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

 

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

Specjalność Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, instytucjach systemu poradnictwa zawodowego.

W ramach instrumentalizacji zawodowej absolwenci uzyskują wiedzę o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości oraz rozumienia wychowawczej, społecznej i terapeutycznej roli pracy w życiu człowieka. Odpowiedni dobór tzw. modułu specjalizacyjnego daje szansę poszerzenia kompetencji i umiejętności.


Absolwent Pedagogiki pracy z doradztwem zawodowym posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • organizacji i kierowania formami szkoleń,
 • pełnienia zadań menadżera w systemie zarządzania jakością, higieny pracy oraz naboru i selekcji pracowników,
 • w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w wyborze zawodu młodzieży oraz osobom poszukującym pracy,
 • organizacji i kierowania procesem adaptacji społeczno – zawodowej,\
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologii w zakładzie, potrzeb i oczekiwań pracowników, poziomu zadowolenia i identyfikacji z organizacją,
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec kontrkultur pracowniczych.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • systemy pedagogiczne
 • psychologia osobowości
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • socjologia wychowania
 • antropologia kulturowa
 • pedeutologia
 • andragogika
 • pedogagika porównawcza


Dla specjalności:

 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym m.in.: pedagogika pracy z elementami zawodoznawstwa, teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, higiena pracy i ochrona środowiska, systemy informatyczne w zarządzaniu personelem, modele doradztwa zawodowego.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent ma przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dorosłymi, Posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa i reorientacji zawodowej, szkolnego, zakładach pracy. Na stanowiskach, na których nieodzowna jest wiedza o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków: socjologia,  praca socjalna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, więziennictwo i resocjalizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).