Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika sp. edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 


Pedagogika specjalność edukacja elementarna z terapią pedagogiczną.

Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym sprzyja osiąganiu sukcesu zawodowego i satysfakcji osobistej. W tym okresie pod kierunkiem nauczyciela kształ-tuje się fundament osobowości jednostki. Szkoła elementarna spełniała przez wieki i nadal spełnia najistotniejszą rolę w systemie edukacji.

W krajach Unii Europejskiej również docenia się, a nawet wyróżnia edukację przedszkolną, dlatego wzrastać będzie zapotrzebowanie na wykształconych nauczycieli szczebla początkowego i przedszkolnego. Studia poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów specjalizacyjnych, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu. I tak wyposażony w wiedzę i umiejętności absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje zawodowe – nauczycielskie i pedagogiczne.

Zadaniem współczesnej edukacji na szczeblu elementarnym jest wyrównywanie braków rozwojowych, dlatego w kształceniu nauczycieli kładzie się nacisk na przygotowanie prowadzenia terapii z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności w zakresie: organizowania i realizacji zintegrowanego procesu dydaktycznego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, współdziałania ze środowiskiem lokalnym, prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyj-nych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma dyplom i suplement w języku angielskim, uprawniający do nostryfikowania studiów oraz podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej.


Wybrane przedmioty wykładane w toku studiów:

 • terapeutyczne podstawy kształcenia,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • pedagogika przedszkolna,
 • psychologia rozwojowa,
 • diagnoza pedagogiczna,
 • metodyki przedmiotów,
 • wybrane zajęcia z pedagogiki kreatywnej i twórczej,
 • metody pracy terapeutycznej.

Studenci tej specjalności poszerzają kwalifikacje i prowadzą badania naukowe we współpracy z wybranymi partnerami zagranicznymi.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci wyżej wymienionych specjalności uzyskują interdyscyplinarną wiedzę o rozwoju osobowości, emocji, motywacji procesów intelektualno-poznawczych co pozwala na tworzenie innowacyjnych projektów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i rozwoju dzieci    w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobywa pogłębione umiejętności badawcze, wiedzę do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Posiada kompetencje w zakresie:

 • organizowania procesu edukacyjnego z wykorzystaniem najnowszych badań interdyscyplinarnych;

 • organizowania pracy zespołowej z wykorzystaniem podmiotów środowiska lokalnego;

 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i jej zastosowanie w praktyce;

 • umie formułować i wyrażać własne poglądy, przejawiać refleksyjność w działaniach edukacyjnych;

 • ma opanowany warsztat pracy metodycznej w zakresie stymulowania i rozwoju dzieci      w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

 • pogłębione kompetencje diagnostyczne, organizacyjne i społeczne.

 

Po ukończeniu wymienionych specjalności na bazie studiów I stopnia, absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz jako nauczyciel klas I – III szkoły podstawowej.

Oprócz wymienionych kwalifikacji specjalność Nr 2 przygotowuje dodatkowo do prowadzenia pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Po ukończeniu specjalności Nr 3 absolwent uzyskuje dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.

 

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika specjalność edukacja elementarna z terapią pedagogiczną w roku akademickim 2015/2016 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika specjalność edukacja elementarna z terapią pedagogiczną można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Pedagogika, pod warunkiem kontynuowania specjalności ukończonej na pierwszym stopniu oraz absolwenci Kształcenia zintegrowanego, Edukacji wczesnoszkolnej, Pedagogiki wczesnoszkolnej, Pedagogiki przedszkolnej i Wychowania przedszkolnego.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

Na studiach II stopnia, realizowanych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, kandydatów obowiązuje złożenie, oprócz dyplomu studiów licencjackich, także suplementu.