Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika resocjalizacyjna, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalność „pedagogika resocjalizacyjna” przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Studia umożliwiają studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 • absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej (np.: szkoła, sąd, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, itp.).


Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • umiejętności metodyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym,

 • umiejętności w zakresie stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień,

 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej,

 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,

 • umiejętności w zakresie tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych,

 • zdolność funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym).

 

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • współczesne problemy socjologii
 • logika,
 • metodologia badań społecznych,
 • współczesne koncepcje filozofii i etyki,
 • wpółczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej,
 • antropologia kulturowa,
 • pedagogika ogólna,
 • pedeutologia,
 • andragogika,
 • pedagogika porównawcza.


Dla specjalności:

 • współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • diagnoza nieprzystosowania społecznego,
 • psychopatologia,
 • profilaktyka nieprzystosowania społecznego,
 • strategie wychowania resocjalizującego,
 • praca terapeutyczna z uzależnionymi,
 • arteterapia,
 • socjoterapia.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kwalifikacje (ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia społecznego.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika i pedagogika specjalna oraz absolwenci kierunków: socjologia,  praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne – specjalność nauczycielska, służby społeczne, więziennictwo i resocjalizacja.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1