Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika sp. planowanie i zarządzanie w edukacji, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

 

Pedagogika specjalność planowanie i zarządzanie eukacją

Przygotowuje pracowników administracyjnych (rozumiejących potrzeby pedagogiczne instytucji i środowiska) dla placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych różnych typów i szczebli, organów prowadzących wspomniane placówki, placówek samorządowego i państwowego nadzoru oświatowego, pracowników fundacji i organizacji pozarządowych. Student ma możliwość wybrania tzw. modułu specjalizacyjnego, który pozwala na pogłębienie kompetencji i umiejętności w zakresie planowania wydatków i przygotowania budżetu placówek, nadzorowania ich pracy i zarządzania oraz na umiejętności przygotowania projektów działania placówek i projektów pozyskiwania środków finansowych na działalność. Przygotowuje pracownika wspierającego dyrektora placówki.

Unikatowa specjalność w skali kraju 


Absolwent pedagogiki: planowanie i zarządzanie  edukacją posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania potrzeb instytucji edukacyjnej i środowiska,
 • planowania działalności oświatowej, opiekuńczej i organizacyjnej w instytucji
 • wspomagania kierowania zmianami w zakresie opieki i edukacji,
 • nadzorowania i zarządzania instytucjami edukacyjnymi,
 • tworzenia i realizacji projektów organizacyjnych w placówce,
 • prowadzenia sekretariatu i archiwum,
 • organizacji i aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz instytucji,
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność edukacyjną i opiekuńczą.

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • systemy pedagogiczne
 • psychologia osobowości
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • pedagogika społeczna
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • socjologia wychowania
 • antropologia kulturowa
 • pedeutologia
 • andragogika
 • pedogagika porównawcza


Dla specjalności:

 • Prawo oświatowe
 • Teoretyczne problemy zarządzania oświatą
 •  Psychologia zarządzania
 • Planowanie oświatowe
 • Nadzór pedagogiczny i organizacyjny
 • Finansowanie oświaty i zamówienia publiczne
 • Techniki informatyczne zarządzaniu
 • i gospodarowaniu zasobami
 • Praktyka śródroczna
 • (organizacja sekretariatu i archiwum)
 • Management oświatowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach edukacyjnych

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do pracy zawodowej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych na stanowiskach administracyjnych związanych z planowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem placówkami. Ma kompetencje do wspomagania w tych zadaniach dyrektora placówki. Może być zatrudniony jako: sekretarz w szkole, referent w zespołach administracyjno-ekonomicznych samorządów terytorialnych (w gminie, starostwie powiatowym, w urzędzie marszałkowskim), a także jako pracownik administracyjny w kuratorium oświaty oraz na stanowiskach administracyjnych w szkolnictwie wyższym. Posiada umiejętności w zakresie planowania, nadzorowania, i zarządzania placówkami edukacyjnymi . Potrafi prowadzić sekretariat i archiwum placówki potrafi przygotować budżet dla placówki. Zna zasady finansowania i zarządzania placówkami.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się:  absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika oraz absolwenci kierunków: filozofia, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe, antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, europeistyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, praca socjalna

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 163/2012 - 2016). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1