Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych

Pedagogika kulturalno-oświatowa, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

 Pedagogika na UO

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 Pedagogika kulturalno-oświatowa

Przygotowuje organizatorów lokalnego i regionalnego życia społeczno-kulturalnego, do pracy o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym. Student ma możliwość wyboru tzw. modułu specjalizacyjnego, który daje szansę rozszerzenia kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania kultury i sztuki w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy i działalności instytucji pozaszkolnych, organizacji pozarządowych, organizacji politycznych oraz samorządu lokalnego, a także uczestnictwa w działalności kulturotwórczej w zakresie aktywizacji amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

Absolwent pedagogiki kulturalno-oświatowej posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • organizowania lokalnego życia społeczno-oświatowego i kulturalnego,
 • badania i diagnozowania potrzeb kulturalnych i instytucji kultury,
 • organizacji działalności kulturalno-oświatowej na poziomie samorządowym i pastwowym
 • kierowania zmianami społeczno – kulturalnymi w środowisku lokalnym,
 • zarządzania instytucjami kultury i organizacjami trzeciego sektora,
 • tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych,
 • przygotowania do uczestnictwa w kulturze dzieci młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenia zajęć artystycznych w placówkach pozaszkolnych,
 • organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych,
 • tworzenia alternatywnych grup artystycznych w wybranych dziedzinach sztuki,
 • zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • pozyskiwania finansów na działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną.

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika

Występujące w standardach nauczania:

 • współczesne problemy socjologii
 • współczesne problemy psychologii rozwojowej i społecznej
 • antropologia kulturowa
 • pedagogika ogólna
 • andragogika
 • pedagogika porównawcza
 • pedeutologia

Dla specjalności:

 • teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej
 • kierowanie w kulturze
 • badania potrzeb i instytucji kultury
 • edukacja kulturalna – warsztaty doskonalące
 • warsztaty edukacji regionalnej
 • międzynarodowe stosunki kulturalne

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do pracy zawodowej w instytucjach oświatowych, kulturalnych oraz rekreacyjno-rozrywkowych sektora publicznego i prywatnego (domy kultury, świetlice, galerie, kluby, centra kultury i rozrywki, muzea, kina, teatry, filharmonie, przedsiębiorstwa rozrywkowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe,media oraz agencje reklamowe). Jest kompetentny w zakresie diagnozowania społecznego, jak również tworzenia i realizowania projektów kulturalnych i oświatowych w środowisku. Posiada umiejętności w zakresie kierowania instytucjami kulturalno-oświatowymi. Potrafi uprzystępniać zagadnienia związane ze sztuką, upowszechniać działalność kulturalną w różnych środowiskach. Potrafi organizować czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych - w tym osób „trzeciego wieku”.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studiamogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika oraz absolwenci kierunków: socjologia, politologia, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe, antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, europeistyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, praca socjalna

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1