Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych kształcących nauczycieli. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach,
na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane
za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci mają możliwość
w ramach Erasmusa kontynuować naukę w krajach Unii Europejskiej.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 

Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

Utworzenie studiów magisterskich (2-letnich) specjalności Pedagogika małego
z wychowaniem przedszkolnym wiąże się z oczekiwaniami studentów i nauczycieli, którzy ukończyli studia I stopnia. Polityka państwa zmierza do organizowania sieci instytucji żłobkowych i przedszkolnych wychodząc naprzeciw młodym matkom pracującym oraz wspomaganie rodzin w rozwoju i wychowaniu dziecka.                                                 

Praca z dziećmi w okresie żłobkowym i przedszkolnym wymaga odpowiedniego przygotowania i uzyskania pełnych kompetencji społecznych, pedagogicznych, badawczych.

Absolwent uzyska uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie. Zostanie wyposażony
w wiedzę interdyscyplinarną oraz niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju i wychowania dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Absolwent zdobywa innowacyjną wiedzę opartą na najnowocześniejszych badaniach europejskich i Stanów Zjednoczonych, które dotyczą możliwości rozwojowych dziecka, funkcjonowania mózgu, stymulowania ukrytych zdolności. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z dziedziny psychologii, medycyny, neurodydaktyki, socjologii i pedagogiki przedszkolnej oraz żłobkowej. Absolwent posiada kompetencje w zakresie:

- poszukiwania, analizowania najnowszej literatury dotyczącej rozwoju dzieci,

- prowadzenia badań dzieci, środowisk wychowawczych,

- diagnozowania i organizowania procesu rozwojowego w żłobku i przedszkolu,

- odkrywania i stymulowania zdolności dzieci,

- wykorzystywania światowych systemów procesu rozwojowego,

- dysponowania praktycznymi umiejętnościami w pracy z małymi dziećmi okresu przedszkolnego,

- posiada szeroki wachlarz kompetencji twórczych,

- współdziałania z rodzicami i innymi podmiotami środowiska lokalnego.

 

Wybrane przedmioty na tej specjalności:

- Pedagogika przedszkolna,

- Współczesne tendencje w pedagogice dzieciństwa,

- Ekspresja teatralna w pracy z dziećmi,

- Choroby układu nerwowego u dzieci,

- Środowisko lokalne w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym,

- Diagnoza i praca z dzieckiem zdolnym,

- Prawo rodzinne i opiekuńcze,

- Profilaktyka zdrowotna,

- Ekspresja plastyczna i muzyczna.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent po uzyskaniu pełnych uprawnień nauczycielskich ma możliwość podjęcia pracy:

- w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,

- w żłobkoprzedszkolach, żłobkach i innych formach opieki i edukacji małego dziecka,

- ma możliwości organizowania indywidualnych form opieki i wychowania małego dziecka,

- ma możliwości organizacji żłobka lub przedszkola prywatnego.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1

Na studiach II stopnia, realizowanych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, kandydatów obowiązuje złożenie, oprócz dyplomu studiów licencjackich, także suplementu.