Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-17 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Sylwetka absolwenta

Specjalność wyposaża studenta w wiedzę, która pozwala zrozumieć cywilizacyjne i kulturowe przemiany zachodzące w edukacji i zmieniającej się rzeczywistości. Ukończenie tej specjalności przyczyni się do uzyskania pełnych kompetencji na dwóch poziomach ogólności.

Pierwszy poziom (merytoryczny) to pogłębione rozumienie jednostki ludzkiej, jej oryginalności i rozwoju twórczego, a także poznanie uwarunkowań jej kreatywności, co znajduje wyraz na poziomie teorii filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych. Dzięki temu absolwent może zrozumieć, że człowiek jest jednostką wielowymiarową, a jego rozwój zależy od twórczego działania, jego samorealizacji i warunków egzystencjalnych. Absolwent wyposażony w interesującą wiedzę z różnych dyscyplin – może się podjąć realizowania wielu zadań kształcących, wychowawczych i artystycznych.

Drugi poziom (metodologiczny i diagnostyczny) obok znajomości analizy rzeczywistości w jakiej funkcjonuje szkoła i inne instytucje oświatowe, daje kompetencje do wprowadzania zmian wymaganych we współczesnej edukacji i kulturze oraz wyłaniania jednostek uzdolnionych artystycznie i tworzenia odpowiednich warunków do ich rozwoju.

Studia na tej specjalności wyposażają w kompetencje organizacyjne życia kulturalno-oświatowego i twórczego oraz korzystania z dóbr cywilizacyjnych (technologii informacyjnej). Kompetencje zawodowe absolwenta polegają też na umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, a w szczególności posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami potrzebnymi do prowadzenia procesu kształcenia i wychowania.

Zajęcia w ramach tej specjalności wspomagane przez wykładowców realizujących program „Uczymy inaczej”, opiera się na stymulowaniu rozwoju własnej osobowości, inteligencji emocjonalnej, kreatywnej i działaniowej.

 

Wybrane przedmioty:

  1. Podstawy wiedzy o kulturze i sztuce,
  2. Ekspresja plastyczna w pracy nauczyciela,
  3. Pedagogika medialna,
  4. Pedagogika twórczości,
  5. Język mediów,
  6. Ekspresja teatralna w pracy nauczyciela,
  7. Grafika komputerowa,
  8. Metodyka zajęć tanecznych z elementami choreografii,
  9. Film i edukacja filmowa

 Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w szkole podstawowej i gimnazjalnej w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań artystycznych. Absolwent posiada również uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach pozarządowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych w ramach własnej działalności artystycznej oraz do prowadzenia różnego rodzaju zajęć twórczych, działań kreatywnych. Absolwent także uzyskuje uprawnienia do prowadzenia ścieżki medialnej w szkołach różnego typu oraz ośrodkach medialnych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: animacja kultury, pedagogika kreatywna, pedagogika medialna oraz inne specjalności związane z edukacją kreatywną i medialną.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów i średnich z wszystkich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1

Na studiach II stopnia, realizowanych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, kandydatów obowiązuje złożenie, oprócz dyplomu studiów licencjackich, także suplementu.