Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych kształcących nauczycieli. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach,
na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane
za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci mają możliwość w ramach Erasmusa kontynuować naukę w krajach Unii Europejskiej.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną

Zmieniający się świat wymusza dostrzeganie roli edukacji od najwcześniejszych lat jako konieczność zjawiska, który umożliwia wielowymiarowy rozwój osobowości jednostki. Edukacja w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym staje się najważniejszym wskaźnikiem rozwoju i kapitału ludzkiego. Współczesne kierunki rozwoju dziecka ukazują możliwości stymulowania zdolności, procesów intelektualnych i emocjonalnych poprzez edukację artystyczną. Muzyka, plastyka, teatr to formy pobudzające mózg dziecka do tworzenia sieci neuronalnych, które odgrywają decydującą rolę w rozwoju potencjału tkwiącego w dziecku.                                                                                                              

Kształcenie na tej specjalności opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy, warsztatach twórczych i artystycznych. Zajęcia w ramach studiów koncentrują się na kształtowaniu kompetencji, które związane są z rozwojem poznawczym studentów, umiejętnościami komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem grupy dzieci, metodyki nauczania, kreatywności i nieszablonowego myślenia, diagnostyki, a także organizowania procesów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje artystyczne (muzyka, plastyka, teatr). Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie.

 

Wybrane przedmioty na tej specjalności:

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne,
 • Elementy rytmiki i tańca w edukacji elementarnej,
 • Metodyka teatru dziecięcego,
 • Metodyka edukacji polonistycznej,
 • Metodyka edukacji matematycznej,
 • Metodyka wychowania w przedszkolu,
 • Dydaktyka gier i zabaw,
 • Reżyseria teatru dziecięcego,
 • Edukacja medialna w kształceniu elementarnym,
 • Diagnozowanie dzieci,
 • Stymulowanie zdolności.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną ma możliwość podjęcia pracy: w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego; w szkole podstawowej jako nauczyciel w klasach I-III, oraz prowadzenia zajęć artystycznych; w ośrodkach kulturalnych, młodzieżowych domach kultury do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; ma możliwość organizowania przedszkoli społecznych, prywatnych oraz działalności artystycznej w środowisku.

 

 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

Uwaga! Kandydaci, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHUS), proszeni są o skontaktowanie się z sekretarzem komisji rekrutacyjnej w terminie do 9 lipca.

 

Kierunki pokrewne

Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.