Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 

Sylwetka absolwenta

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna spełnia kluczową rolę w rozwoju człowieka dając mu fundament do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na kolejnych szczeblach edukacji. Jest to również czas, w którym w sposób szczególny kształtują się zdolności językowe. Dowodzą tego między innymi badania z neurobiologii, które potwierdzają wyższą efektywność nauki języków obcych w okresie dzieciństwa. Współczesne uwarunkowania życia społecznego i przemian cywilizacyjnych wymagają od jednostki ludzkiej znajomości nie tylko języka ojczystego, lecz również obcego. Fakt ten doceniają kraje Unii Europejskiej, które tworzą szereg możliwości do prowadzenia zajęć w zakresie nauki języka obcego, wśród dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia na tej specjalności poszerzają podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają studentów w kompetencje metodyczne nauki języka angielskiego na tym szczeblu kształcenia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent po ukończeniu studiów poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem angielskim i nabywa wszechstronną wiedzę w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia uczą tego, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów metodyczno-praktycznych. W kształceniu duży nacisk położony jest na rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych języka angielskiego i ojczystego. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczycielskie i pedagogiczne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz nauczania języka angielskiego na szczeblu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wybrane przedmioty:

  • Pedagogika przedszkolna,
  • Pedagogika wczesnoszkolna,
  • Psychologia rozwojowa,
  • Metodyka wychowania w przedszkolu,
  • Edukacja polonistyczna,
  • Edukacja środowiskowa,
  • Gramatyka języka angielskiego,
  • Umiejętności zintegrowane z języka angielskiego,
  • Konwersacje w języku angielskim,
  • Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III i wiele innych przygotowujących do zawodu.

 

Co można robić po studiach?

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwości podjęcia pracy w placówkach przedszkolnych różnego typu, w klasach I-III szkoły podstawowej oraz jako nauczyciel języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Europeistyka, Nauki o rodzinie, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia. 

Uwaga! Kandydaci, którzy są zainteresowani podjęciem studiów w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHUS), proszeni są o skontaktowanie się z sekretarzem komisji rekrutacyjnej w terminie do 9 lipca.

 

Kierunki pokrewne

Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia, Nauki o rodzinie, Teologia, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.