Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Studiów Edukacyjnych

Pedagogika sp. edukacja elementarna z językiem obcym, niestacjonarne II stopień

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: zaoczne

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-20 23:59:59

Liczba miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną.

Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty.

Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki.

Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty.

Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 


Pedagogika specjalność edukacja elementarna z językiem obcym

Prowadzone badania z neurobiologii potwierdzają efektywność nauki języków obcych w okresie dzieciństwa. Współczesne uwarunkowania życia społecznego i przemian cywilizacyjnych wymagają od jednostki ludzkiej znajomości nie tylko języka ojczystego, lecz również obcego. W krajach Unii Europejskiej również docenia się naukę języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia na tej specjalności poszerzają podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w kompetencje metodyczne nauki języka obcego na tym szczeblu kształcenia. Ma innowacyjne i współczesne spojrzenie na ważność procesu edukacyjnego w zakresie stymulowania, wspierania, wspomagania rozwoju dzieci.

Absolwent po ukończeniu studiów poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem obcym i nabywa wszechstronną wiedzę w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie studiów zdobywa wiedzę interdyscyplinarną niezbędną do wykonywania zawodu nauczycielskiego.


Wybrane przedmioty na tej specjalności:

 • pedagogika przedszkolna,
 • pedagogika wczesnoszkolna,
 • diagnoza pedagogiczna,
 • konwersacje,
 • metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu,
 • metodyka nauczania języka obcego w klasach I – III,
 • gramatyka języka obcego,
 • sztuka w kształceniu dzieci,
 • pedagogika terapeutyczna w kształceniu elementarnym,
 • warsztaty kreatywno-teatralne.


Co można robić po tych studiach?

Absolwenci wyżej wymienionych specjalności uzyskują interdyscyplinarną wiedzę o rozwoju osobowości, emocji, motywacji procesów intelektualno-poznawczych co pozwala na tworzenie innowacyjnych projektów edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i rozwoju dzieci    w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobywa pogłębione umiejętności badawcze, wiedzę do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Posiada kompetencje w zakresie:

 • organizowania procesu edukacyjnego z wykorzystaniem najnowszych badań interdyscyplinarnych;

 • organizowania pracy zespołowej z wykorzystaniem podmiotów środowiska lokalnego;

 • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i jej zastosowanie w praktyce;

 • umie formułować i wyrażać własne poglądy, przejawiać refleksyjność w działaniach edukacyjnych;

 • ma opanowany warsztat pracy metodycznej w zakresie stymulowania i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

 • pogłębione kompetencje diagnostyczne, organizacyjne i społeczne.

 

Po ukończeniu wymienionych specjalności na bazie studiów I stopnia, absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz jako nauczyciel klas I – III szkoły podstawowej.

Oprócz wymienionych kwalifikacji specjalność Nr 2 przygotowuje dodatkowo do prowadzenia pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Po ukończeniu specjalności Nr 3 absolwent uzyskuje dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.

 

 

 Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika specjalność edukacja elementarna z językiem obcym w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3500 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:

ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 37
e-mail: ise@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.ise.uni.opole

Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Pedagogika, pod warunkiem kontynuowania specjalności ukończonej na pierwszym stopniu oraz absolwenci Pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i Kształcenia zintegrowanego z j. angielskim lub j. niemieckim, Edukacji wczesnoszkolnej, Pedagogiki przedszkolnej oraz Kształcenia zintegrowanego z uzyskanym certyfikatem z j. angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2, absolwenci Kolegium Nauczycielskiego z j. angielskim lub j.niemieckim i tytułem licencjata.

Decyzję o przyjęciu na studia absolwentów pierwszego stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna (Uchwała Senatu UO nr 111/2012 - 2016, p.22). Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardu/efektów kształcenia obowiązujących na pierwszym stopniu kierunku, który chcą studiować, a przyjęcie powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1


Na studiach II stopnia – specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym (angielskim) - studenci nie zdobywają wiedzy językowej od podstaw. Studia te zostały utworzone dla absolwentów studiów licencjackich o profilu zgodnym z tą specjalnością, studiów licencjackich i innych z zakresu języka angielskiego lub kolegiów językowych oraz absolwentów innych specjalności, legitymujących się egzaminem państwowym albo certyfikatem znajomości języka angielskiego wydanym w Polsce lub za granicą.


Na studiach II stopnia, realizowanych w Instytucie Studiów Edukacyjnych, kandydatów obowiązuje złożenie, oprócz dyplomu studiów licencjackich, także suplementu.