Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Nauk Pedagogicznych / Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia

Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, stacjonarne I stopnia, II tura

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: dzienne

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-13 14:00:00 do 2017-07-17 09:00:00

Liczba miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Pedagogika na UO

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

 

 

Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy

Niepewność zatrudnienia na współczesnym rynku pracy powoduje konieczność ciągłego aktualizowania i podnoszenia posiadanych kwalifikacji, jak i również ich zmiany w zależności od zapotrzebowania. Stąd też uwidacznia się wzrost znaczenia usług doradztwa zawodowego zorientowanego na dostarczanie informacji edukacyjno-zawodowych, czy włączania osób marginalizowanych do aktywności na rynku pracy. Natomiast doradztwo personalne, skierowane do pracodawców pozwala wspomóc odpowiedni dobór kandydatów, postrzeganych jako źródło aktywów firmy i jej konkurencyjności. Ponadto znajomość nowoczesnego podejścia do zarządzania BHP, zwracającego uwagę na analizę zdarzeń potencjalnie wypadkowych jak i sferę psychospołeczną aktywności pracowników - pozwala na optymalizację warunków pracy, decydującą o efektywności i bezpieczeństwie realizowanych przez pracowników zadań zawodowych.

Kompetencje absolwenta:
• udzielania informacji o zawodach rynku pracy, o możliwościach kształcenia i doskonalenia poprzez różne formy szkoleń;
• organizowania systemu informacji o zawodach, o rynku pracy oraz rynku usług edukacyjnych;
• prowadzenia badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych
• organizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
• udzielania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie lub zmianę zatrudnienia;
• organizowania i prowadzenia szkoleń, procesu rekrutacji i adaptacji zawodowej;
• współpracy z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy;
• diagnozowania zagrożeń w środowisku pracy i ergonomicznego kształtowania warunków pracy;
• oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, a także psychospołeczne występujące w środowisku pracy;
• zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem zawodowym;
• postępowania w sytuacjach zaistniałych w wyniku wypadku w pracy;
• organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Najważniejsze przedmioty wykładane na kierunku pedagogika
Występujące w standardach nauczania:

• Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
• Pedagogika społeczna
• Podstawy komunikowania społecznego
• Wprowadzenie do pedagogiki
• Wprowadzenie do socjologii
• Wprowadzenie do psychologii
• Teoretyczne podstawy kształcenia
• Teoretyczne podstawy wychowania
Dla specjalności:
• Bezpieczeństwo w organizacji,
• Psychofizjologiczne podstawy pracy z ergonomią,
• Psychospołeczne aspekty pracy
• Wybrane czynniki i prace niebezpieczne,
• Zagrożenia chemiczne i biologiczne,
• Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i wypadki przy pracy,
• Metody i formy poradnictwa zawodowego,
• Podstawy pedagogiki pracy z zawodoznawstwem,
• Pierwsza pomoc i ochrona p.poż.,
• Podstawowe problemy rynku pracy,
• Wybrane problemy prawa pracy i ochrony pracy,
• Zarządzanie personelem i doradztwo personalne,

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach rynku pracy (m.in. w Publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, Agencjach zatrudnienia, Instytucjach szkoleniowych), organizacjach posiadających w swej strukturze dział personalny (HR), a także w szkołach publicznych w charakterze doradcy zawodowego. Na stanowiskach, na których nieodzowna jest wiedza o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości. Absolwent może podjąć także zatrudnienie w służbach BHP w zakładach pracy.

Działalność studencka

Koło Naukowe Pedagogiki Pracy prowadzi działalność w zakresie popularyzacji kultury bezpieczeństwa ( Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Przemysłowego), doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie wśród młodzieży akademickiej. Swoje statutowe cele i zadania koło realizuje poprzez: prowadzenie szkoleń i warsztatów, organizację wykładów i spotkań oraz wyjazdów studyjnych, jak również poprzez uczestnictwo w targach edukacyjnych i zawodowych, a także w ćwiczeniach służb. Ponadto koło naukowe współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu oraz Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, gdzie prowadzone są cykliczne zajęcia warsztatowe z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego, mające na celu zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na rynku pracy.

 

obraz - inp_2009_02.jpg

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Pedagogika w INP można uzyskać w sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych:

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
e-mail: inp@uni.opole.pl

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.inp.uni.opole.pl