Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii

Psychologia, stacjonarne magisterskie

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

100

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje dwie specjalności:

  • w zakresie psychologii społecznej
  • w zakresie psychologii klinicznej

 

obraz - psycho_2009_01.jpg

 

Informacje dotyczące programu studiów

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii. Ponadto student realizuje zajęcia kierunkowe w ramach wybieranej na piątym semestrze specjalności zawodowej - psychologii społecznej lub psychologii klinicznej, służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii.

Instytut oferuje studentom kursy w języku angielskim (np. cross-cultural psychology, happiness, current development in psychology), a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus).

 

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Instytutu Psychologii mają możliwość wyjazdów do:

LP

Nazwa uczelni

Kraj

Liczba miejsc

1

Universita degli Studi G.d’Annunzio Chieti_Pescara

  Włochy

2

2

Okan Universitesi

  Turcja

3

3

Universitat de Bracelona

  Hiszpania

1 (2)

4

Instituto Universitario de Ciencias Psicologicas

  Portugalia

3

5

Thomas More Mechelen-Antwerpen

  Belgia

2

6

Palacky Unversity

  Czechy

5

7

Universidad de Malaga

  Hiszpania

2×10 lub 5


System mobilności studentów, zwany programem MOST, jest kolejną możliwością dla studentów, którzy chcą poszerzyć swój rozwój, doświadczenia poprzez odbywanie studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie. Studenci mogą w ramach programu ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek, uniwersytet oraz rok studiów.


Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny.


Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności społecznej: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje.


Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności klinicznej: psychologia kliniczna, , metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia.

Przykładowe fakultety do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami studentów: metody badań rodziny, komunikacja interpersonalna, asertywność, psychologia płci, nowoczesne metody doboru personelu.

 


Dokładny program studiów psychologicznych znajdziecie tutaj.

 

obraz - psycho_2009_03.jpg


Atuty psychologii na Uniwersytecie Opolskim

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback) oraz lustro weneckie.

 

Co można robić po tych studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego.


Absolwenci ze specjalnością kliniczną
znajdują pracę w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, ośrodki terapii nerwic), w ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.


Absolwenci specjalności społecznej
znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Wielu absolwentów podejmuje też pracę w szkołach na etacie psychologa szkolnego lub w poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz instytucjach opiekuńczych (np. w hospicjach, domach opieki).

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać:

dr dr Tomasz Wirga  rekrutacja-psychologia@uni.opole.pl

45-052 Opole, Plac Staszica 1

Instytut Psychologii pokój nr 207 p.II

tel. 77 452 73 70, 665 142 704

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.psychologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Nauki o rodzinie, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, Filozofia, Socjologia, Teologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,5

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad centralnych z dowolnego przedmiotu będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.