Uniwersytet Opolski / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii

Psychologia, stacjonarne magisterskie

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: dzienne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-04-24 do 2017-07-07 23:59:59

Liczba miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje dwie specjalności:

  • w zakresie psychologii społecznej
  • w zakresie psychologii klinicznej

 

obraz - psycho_2009_01.jpg

 

Informacje dotyczące programu studiów

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii. Ponadto student realizuje zajęcia kierunkowe w ramach wybieranej na piątym semestrze specjalności zawodowej - psychologii społecznej lub psychologii klinicznej, służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii.

Instytut oferuje studentom kursy w języku angielskim (np. cross-cultural psychology, happiness, current development in psychology), a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus).

 

Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Instytutu Psychologii mają możliwość wyjazdów do:

  • Uniwersytet Chieti, Włochy
  • Okan University, Stambuł, Turcja
  • Universitat de Barcelona, Hiszpania


System mobilności studentów, zwany programem MOST, jest kolejną możliwością dla studentów, którzy chcą poszerzyć swój rozwój, doświadczenia poprzez odbywanie studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie. Studenci mogą w ramach programu ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek, uniwersytet oraz rok studiów.


Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny.


Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności społecznej: techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje.


Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności klinicznej: psychologia kliniczna, , metody psychoterapii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym, interwencja kryzysowa, neuropsychologia.

Przykładowe fakultety do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami studentów: metody badań rodziny, komunikacja interpersonalna, asertywność, psychologia płci, nowoczesne metody doboru personelu.

 


Dokładny program studiów psychologicznych znajdziecie tutaj.

 

obraz - psycho_2009_03.jpg


Atuty psychologii na Uniwersytecie Opolskim

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback) oraz lustro weneckie.

 

Co można robić po tych studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego.


Absolwenci ze specjalnością kliniczną
znajdują pracę w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, ośrodki terapii nerwic), w ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym.


Absolwenci specjalności społecznej
znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Wielu absolwentów podejmuje też pracę w szkołach na etacie psychologa szkolnego lub w poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz instytucjach opiekuńczych (np. w hospicjach, domach opieki).

 

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać:

dr dr Tomasz Wirga  rekrutacja-psychologia@uni.opole.pl

45-052 Opole, Plac Staszica 1

Instytut Psychologii pokój nr 207 p.II

tel. 77 452 73 70, 665 142 704

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.psychologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Nauki o rodzinie, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, Filozofia, Socjologia, Teologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,5

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem j. polskiego wybranego w wierszu 1.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad centralnych z dowolnego przedmiotu będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.