University of Opole / Faculty of Social Sciences / Instytut Psychologii

Psychologia, niestacjonarne magisterskie (zaoczne)

Level of study: uniform master-level Form of study: part-time (extramural) Duration: 5 years

   back
Table of contents:

Rounds of admission

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-04-24 to 2017-07-20 23:59:59

Number of places

70

Language

Polish

Description

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym. Zakres wiedzy na studiach niestacjonarnych odpowiada zakresowi wiedzy na studiach stacjonarnych. Absolwent studiów zaocznych posiada takie same uprawnienia jak absolwent studiów dziennych.

Zajęcia na studiach zaocznych planowane są w weekend czyli w piątek od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele.

 

obraz - psycho_2009_01.jpg

 

Informacje dotyczące programu studiów

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.

Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, czy socjologia. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii.


Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: 

wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, emocje i motywacja, osobowość, różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką, diagnoza psychologiczna, techniki autoprezentacyjne, psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia konfliktów społecznych, negocjacje i mediacje, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, wprowadzenie do psychofizjologii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym.

Przykładowe fakultety do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami studentów: psychologia szczęścia, psychologia miłości, metody badań rodziny, komunikacja interpersonalna, asertywność, psychologia płci, nowoczesne metody doboru personelu.

 

 

obraz - psycho_2009_03.jpg


Atuty psychologii na Uniwersytecie Opolskim

Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.

Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Biofeedback) oraz lustro weneckie.

Co można robić po tych studiach?

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Znajdują pracę w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, ośrodki terapii nerwic), w ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym. Inne obszary możliwego zatrudnienia absolwenta z dyplomem magistra psychologii to m.in.: firmy szkoleniowe, doradztwo personalne, agencjach reklamowe, działy Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, firmy zajmujące się badaniami rynku i opinii. Wielu absolwentów podejmuje też pracę w szkołach na etacie psychologa szkolnego lub w poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz instytucjach opiekuńczych (np. w hospicjach, domach opieki).

 

 

Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Psychologia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 5000 zł. Opłaty za II, III, IV i V rok są malejące. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Psychologia można uzyskać:

dr Tomasz Wirga  rekrutacja-psychologia@uni.opole.pl

45-052 Opole, Plac Staszica 1

Instytut Psychologii pokój nr 207 p.II

tel.  tel.77 452 73 70, 665 142 704

 

Komisja rekrutacyjna

Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

 

Strona internetowa kierunku

www.psychologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

Kierunki pokrewne

Praca socjalna, Nauki o rodzinie, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika sp. gerontopedagogika, Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika sp. kształcenie wczesnoszkolne z gimnastyką korekcyjną, Pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, Filozofia, Socjologia, Teologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

2

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Dowolny przedmiot zdawany na maturze

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,5

2

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,5

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Dowolny przedmiot zdawany na maturze